FALF 2024, 17–19 juni

Sustainable HRM and Working-Life Practices
Göteborgs universitet
Läs mer på konferenswebben

Home Blog Page 33

Ny bok: Lean i arbetslivet – OBS! Bok-release 15/8

Välkomna till bokrelease!

När: Torsdag 18 augusti kl. 15-17

Var: Scandic Grand Central hotell, Kungsgatan 70 (alltså mycket nära Stockholms Centralstation). Liber bjuder på vin och tilltugg.

Bokreleasen är ett öppet seminarium. Bjud gärna intresserade personer! Anmäl ditt deltagande till Per Sederblad, via mail (per.sederblad@mah.se) eller tel/SMS 070-2694603.

Lean i arbetslivet (Liber)

Redaktör: Per Sederblad

Hur kan det komma sig att idéer från japansk bilindustri får en så stor spridning i Norden inom så vitt skilda verksamheter som sjukvård, administration och gruvindustri? Ett svar som ges i denna bok är att idéerna har anpassats till västerländska samhällen genom begreppet lean produktion som lanserades vid 1990-talets början. Efter millennieskiftet kom en ny våg av lean, med olika tolkningar av begreppet och med spridning till allt fler verksamheter.

Boken vänder sig till såväl studenter med grundläggande kunskaper om arbetslivet, som till arbetslivsforskare och andra aktörer inom arbetslivet. Lean är ett omdiskuterat begrepp i den svenska samhällsdebatten och den här boken ger en mångfasetterad bild, genom att ett stort antal forskare redovisar resultaten av konkreta studier av olika arbetsplatser i Sverige, Norge och Danmark. Forskarna utgår från olika teoretiska perspektiv, och gör såväl positiva som negativa tolkningar av lean och dess tillämpningar.

Här framträder konturerna av en nordisk variant av lean, där forskare konstruktivt bidrar till utvecklingen av arbetsplatserna genom interaktiv forskning, i samverkan med ledning, fackliga organisationer och de anställda. Boken ger intressanta exempel på nya sätt att bedriva arbetslivsforskning och det finns både vägledning och inspiration att hämta från de forskningsresultat som presenteras.

Boken kan beställas via Libers hemsida, www.liber.se

A4_LeanArbetslivet_Print (2)

Boken är framtagen av FALF-nätverket för forskning om Lean produktion och japanska produktionssystem i Sverige. Nätverket har finansiering från FORTE (f.d. FAS) och är ett nationellt forskarnätverk som bildades vid FALFs årliga nationella forskningskonferens 2010 i Malmö. Vårt gemensamma intresse är forskning om tillämpningen av japanska och amerikanska produktionssystem, framför allt lean produktion, i Sverige. Nätverket har ca fyra nätverksträffar per år och inkluderar såväl disputerade som doktorander från hela landet. Vi har gett ut en antologi på svenska och arrangerar även ”leanspår” vid nationella och internationella konferenser samt planerar en special issue i en internationall tidskrift. Nätverket koordineras av Per Sederblad (Malmö) och Lena Abrahamsson (LTU).

Tensions in the field of Health Care

OmslagNu finns Tensions in the field of Health Care av Yvonne Johansson köpa från Adlibris eller Bokus.

Boken är #1 2013 i Arbetsliv i omvandling.

Mer information om boken
Mer information om tidskriften

In most health and social care sectors in the Western world during the last few decades there have been increased demands for a more scientifically supported knowledge base in practice. The gap between scientifically generated knowledge and practice is generally considered a dilemma, and to reduce this gap, and to respond to requirements for a more integrated care within health and social care sectors, networks are emerging as a solution. This study focuses nine research and development (R&D) networks set up to promote a professional approach to care and strengthen the collaboration between health care sectors in a Swedish health care setting.

The research project was embedded in an action research approach intended to encourage network development by means of a dialogical process.

The specific research question was: What are the actors’ perceptions of knowledge networks and how might we account for the networks’ evolution, role and ways of working? Bourdieu’s concepts reproduction and symbolic violence were used as analytical tools and were chosen as a way of answering and explaining the empirical story line.

 

Arbetsmarknad & Arbetsliv

Tidskriften Arbetsmarknad & Arbetsliv har i dagarna gett ut ett specialnummer från förra årets FALF-konferens som ägde rum i Karlstad. Numret innehåller fyra intressanta artiklar från denna konferens. Se länk

http://www.kau.se/arbetsmarknad-arbetsliv/senaste-nytt

Fallstudier och etnografisk analys i arbetslivsforskningen (7,5 Hp)

Inbjudan till doktorandkurs

Kursen ingår i den Nationella forskarskolan i arbetsvetenskap II som ”ägs” av FALF, Forum för arbetslivsforskning (https://falf.se). Detta är den andra omgången av forskarskolan och den administreras av Karlstads universitet och har finansiering från FAS. Forskarskolan består av sex forskarutbildningskurser – en kurs per termin under tre år (2013-2015). Varje kurs söks separat.

Den här kursen riktar sig till doktorander som är intresserade av att utveckla sina kunskaper i att analysera och genomföra kvalitativa studier med anknytning till arbetsliv, arbete, teknik och organisation inom sina respektive avhandlingsarbeten. Kursen behandlar olika sätt att analysera och jämföra kvalitativt fallstudiematerial. Vi kommer att diskutera längs två huvudspår materialdrivna resp. teoridrivna fallstudier. Två flankerande teman kommer också att behandlas; nämligen vad som brukar utmärka falljämförelser samt hur en, eller flera, fallstudier kan ges analytiskt djup genom att placeras i ”tid och rum”. Kursen har också en dold dagordning som handlar om att deltagarna ska lära sig att i ett urval texter själva vaska fram analytiska och metodologiska lärdomar. Vi kommer därför att läsa klassiska och lärorika texter som, rätt uppsprättade, ger kunskap om hur analyser av det här slaget kan genomföras.

Inbjudan – Fallstudier och etnografisk analys i arbetslivsforskningen

Mer information och schema

Ansökningsblankett

Forskarutbildningskurs inom FALFs forskarskola

Genus, teknik och organisation 7,5 HP

Kursen riktar sig till doktorander som är intresserade av att utveckla genusvetenskapliga perspektiv i relation till arbete, teknik och organisation inom sina respektive avhandlingsarbeten. Kursen behandlar arbetslivets organisering inom såväl privat som offentlig verksamhet, såväl stabila som nya organisationsformer och dess eventuella könssegregering och könsmärkta yrkesidentiteter. Andra teman inom kursen är problematiseringar av teknik, kompetens/kvalifikationer, processer och förändring. Ambitionen att kombinera individuella, symboliska och strukturella analysnivåer kommer att problematiseras. Kursen kommer att omfatta översikter av genusvetenskaplig forskning inom det arbetsvetenskapliga fältet samt en diskussion om hur genusperspektiv kan appliceras inom arbetsvetenskaplig forskning. Kursen tar sin utgångspunkt i empiriska erfarenheter av produktionstekniska miljöer och kommer också att aktivt involvera deltagarnas egna erfarenheter och empiriska fält. Under kursens gång kommer vi också att problematisera metodfrågor.

Professor Lena Abrahamsson (Arbetsvetenskap, Luleå tekniska universitet) och professor Ulf Mellström (Centrum för genusvetenskap, Karlstads universitet) är kursledare.

Kursen är öppen att söka för doktorander från alla svenska lärosäten. Deltagare väljs ut så att det blir en spridning med avseende på geografi, kön och disciplin. 12 doktorander får resor och logi finansierat via Nationella forskarskolan i arbetsvetenskap II. Utöver dessa 12 deltagare finns preliminärt några platser öppna att söka, men för dessa deltagare gäller lokala regler (t.ex. de får bekosta resor och logi själva.)

Kursen genomförs VT 2013 och omfattar tre träffar á två dagar under maj-juni 2013: 6-7 maj i Luleå, 22-23 maj i Karlstad och 11-12 juni i Luleå. Schema, litteraturlista och annan kursinformation samt instruktioner om hur du ansöker hittar du här FALFs hemsida under rubriken Forskarskolan.

Ansökan ska vara inskickad senast 3 april 2013 till Lena Abrahamsson.