Bästa avhandling 2017

Arbetsmiljöhögskolans pris för bästa avhandling i Sverige inom forskningsområdet arbetsliv och arbetsmiljö tilldelades Jonas Welander vid Mälardalens högskola, för avhandlingen “Trust issues: Welfare workers´ relationship to their organization(Tillitsproblem: Välfärdsarbetares relation till sin organisation).

Avhandlingen ger en intressant och mycket god bild av ett aktuellt tema med hög samhällsrelevans: tillit i välfärdssektorn och de anställdas relation till sin organisation. I avhandlingen har detta undersökts i studier av hur krav och resurser samt organisatoriska faktorer relateras till olika indikatorer för kvalitén i denna relation, såsom hälsa och välbefinnande, lojalitet, tystnad, organisationsstolthet eller intentioner att lämna organisationen. Avhandlingen håller en mycket god vetenskaplig kvalitet med väl utförda studier utifrån kvalitativa och kvantitativa forskningsansatser. Dessa tillsammans med en både robust och innovativ teoretiskt ramverk kan på ett förtjänstfullt sätt bidra till viktig kunskapsutveckling om relationen mellan medarbetare och organisation. Resultaten har hög samhällsrelevans då omfattande personalomsättning liksom stressrelaterad ohälsa inom socialtjänstens verksamheter är ett synnerligen allvarligt problem. Avhandlingen skulle därmed väsentligen kunna bidra till insatser som förbättrar relationen mellan anställda och organisation och minska missnöjesrelaterad personalomsättning, bristande lojalitet och engagemang i relation till organisationen.

Lotta Dellve

Ordförande FALF, Forum för arbetslivsforskning

 

 

Fr.v:Calle Rosengren, Arbetsmiljöhögskolan, Lunds universitet, Jonas Welander och Lotta Dellve, Forum för arbetslivsforskning – FALF.