Stadgar

Stadgar för Forum för arbetslivsforskning i Sverige

§ 1 Organisationens namn
 Föreningens namn är Forum för arbetslivsforskning i Sverige.

 § 2 Ändamål

Mom. 1. Föreningen skall vara en mötesplats för arbetslivsforskning i Sverige.

Mom. 2. Föreningen skall vara en samlande kraft för arbetslivsforskningen i Sverige.

Mom. 3. Föreningen skall delta i debatten om arbetslivsforskningens inriktning och finansiering samt uppmuntra arbetslivsforskares medverkan i debatten om arbetslivsfrågor.

Mom. 4. Föreningen skall initiera och främja gemensamma forskningsprojekt.

Mom. 5. Föreningen skall initiera kurser på grundläggande- och avancerad nivå samt inom forskarutbildningen.

Mom. 6. Föreningen skall stimulera till lokala initiativ vad gäller arbetslivsforskningens inriktning och utveckling.

Mom. 7. Föreningen skall främja nyrekrytering av arbetslivsforskare.

Mom. 8. Föreningen skall stimulera till publicering i framför allt de svenska tidskrifter som belyser arbetsliv och arbetslivsforskning.

Mom. 9. Föreningen skall ordna återkommande konferens kring aktuella arbetslivsfrågor.

Mom 10. Föreningen ska främja, vårda och utveckla internationella kontakter inom arbetslivsområdet.

§ 3 Organisation

Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

§ 4 Medlemskap

Mom. 1. Medlemskap skall beviljas forskare och forskarstuderande med inriktning mot arbetslivsfrågor. Medlemskap kan beviljas för enskild person.

Mom. 2. Medlemsavgift erlägges till föreningen i enlighet med årsmötes beslut.

§ 5 Medlemsmöte

Mom. 1.  Årsmöte är föreningens högsta beslutande organ och en plattform för övergripande överläggningar.

Mom.2.  Varje enskild medlem har rösträtt.

Mom. 3.  Årsmöte behandlar av styrelsen väckta förslag.  Därutöver äger medlem rätt att genom motion väcka förslag. Sådan motion skall vara styrelsen tillhanda för beredning senast fyra veckor före årsmötes sammanträde.

Mom. 4.  Kallelse till årsmöte skall utfärdas av styrelsen och vara ansluten medlem tillhanda genom e-post senast sex veckor före sammanträdet,

Mom. 5.  Medlemmar kallas till extra årsmöte för behandling av särskilda frågor, om styrelsen så beslutar eller om 1/3 av anslutna medlemmar så begär.

Kallelse till extra årsmöte sker per e-post senast fyra veckor före sammanträdet och eventuella motioner skall vara styrelsen tillhanda för beredning senast två veckor före extra årsmötes sammanträde.

Mom. 6.  Obligatoriska punkter som skall tas upp på ordinarie årsmöte:

  • Fråga om kallelse skett i behörig ordning
  • Upprättande av röstlängd
  • Val av mötesfunktionärer
  • Fastställande av dagordning
  • Behandling av verksamhets- och revisionsberättelse
  • Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
  • Fastställande av medlemsavgift
  • Beslut om eventuellt arvode för styrelse och revisor
  • Val  av ordförande, ledamöter, suppleanter, revisor och valberedning
  • Behandling av styrelsens förslag och förslag enligt väckta motioner

För alla beslut utom i fråga om stadgeändring och upplösning gäller enkel majoritet.  Vid lika röstetal gäller den mening som biträdes av ordföranden.

§ 6 Styrelse

Mom. 1.  Styrelsen väljs på två år.

Styrelsen är mellan årsmöten högsta beslutande organ

Mom. 2.  Styrelsen består av ordförande samt en doktorandrepresent och cirka fem till åtta övriga ledamöter. Styrelsen utser inom sig vice ordförande och de övriga befattningshavare (kassör, sekreterare) som behövs.

Hälften av styrelsen utses vartannat år. Första gången väljs därför halva styrelsen på ett år och halva på två år.

Styrelsen är beslutsför om fyra medlemmar är närvarande, varav styrelseordföranden är en. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Styrelsen utser firmatecknare, två personer i styrelsen, som gemensamt tecknar firma

Styrelsen kan delegera ärenden till enskilda ledamöter i styrelsen.

Mom. 3.  Ordföranden kallar till styrelsesammanträden.

§ 7 Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår är från den 1 juli och till och med den 30 juni. Räkenskaper skall jämte bokslut granskas av på årsmötet utsedda revisorer. Revisorerna avger berättelse över revisionen senast på årsmötet.

§ 8 Stadgeändring

Ändring av dessa stadgar sker genom beslut av ordinarie årsmöte varvid 2/3 majoritet erfordras.

§ 9 Uteslutning/Utträde

Ansluten medlem som bryter mot dessa stadgar, skadar dess syfte, mål eller inriktning kan uteslutas. Beslut om uteslutning fattas av årsmötet.  I avvaktan härpå kan styrelsen fatta interimistiskt beslut.

§ 10 Föreningens upplösning

Föreningens upplösning kan ske enbart efter beslut av ordinarie årsmöte, varvid 2/3 majoritet erfordras.

Vid föreningens upplösning överlämnas eventuella tillgångar till av årsmötet beslutat ändamål.