FALF:s pris för bästa internationella publikation 2014

Tina Forsberg Kankkunen, FD

Tina Forsberg Kankkunen har med sin artikel ”Access to Networks in Genderized Contexts: The Construction of Hierarchical Networks and Inequalities in Feminized, Caring and Masculinized, Technical Occupations” i Gender, Work and Organization. 21(4) 2014 lämnat ett betydelsefullt bidrag till vår förståelse av stereotyper, föreställningar och antaganden om kvinnor, män och chefskap och därmed till förståelsen av hur i Sverige ojämlikhet skapas och återskapas i organisationer, i detta fall kommunala verksamheter. Studiens teoretiska och metodologiska perspektiv är viktiga bidrag till arbetslivsforskning om chefers arbete och inom genusforskning om organisationer. Slutsatserna i studien bidrar vidare med många värdefulla praktiska implikationer, tillämpbara i förändringsarbete i offentlig verksamhet, då den bygger på mycket konkreta resultat om skillnader mellan manligt och kvinnligt könade verksamheter.

Karlstad den 25 maj 2015

Ann Bergman
Ordförande FALF, Forum för arbetslivsforskning

FALF forum för arbetslivsforskning

Se diplom (pdf)