Bästa avhandling 2019

Två avhandlingar har belönats med Arbetsmiljöhögskolans pris för bästa avhandling 2019. 
Läs om utmärkelsen hos Arbetsmiljöhögskolan.

Cyberbullying: Transformations of working life and its boundaries.
Rebecka Cowen Forssell, Fakulteten för kultur och samhälle, Malmö universitet.
Läs juryns nedan

Autonomous, yet Aligned: Challenges of Self-leadership in Context
Gisela Bäcklander, Institutionen för Industri, ekonomi och organisation, Kungliga tekniska högskolan.
Läs juryns nedan


Cyberbullying: Transformations of working life and its boundaries.
Rebecka Cowen Forssell, Fakulteten för kultur och samhälle, Malmö universitet.

Avhandlingen bidrar med en intressant och mycket god bild av ett aktuellt tema med hög samhällsrelevans: mobbning i arbetslivet via digitala kanaler såsom e-post, SMS, blogg eller sociala nätverkssajter som Facebook. I avhandlingen undersöks hur frekvent cybermobbning i arbetslivet är, hur den uttrycks och vilka individuella, sociala och organisatoriska implikationer mobbning medför när de sker i digitala rum. Avhandlingen håller en mycket god vetenskaplig kvalitet med väl utförda studier och med såväl kvalitativa som kvantitativa metoder. Vidare har den ett innovativt teoretiskt ramverk som syr samman perspektiv från urbana studier, organisationspsykologi och sociologi. Resultaten har hög samhällsrelevans och berör ett relativt outforskat fenomen som förväntas öka i framtiden. Cybermobbning är en angelägen arbetsmiljöfråga som kräver riktlinjer och policies, liksom en gränsdragningsfråga mellan arbete och det privata. Författaren lägger med sin avhandling grunden för vidare forskning inom ett angeläget område. Avhandlingens bidrag är därför inte bara att öka kunskapen om ett växande fenomen utan även att utveckla strategier för att förhindra dess förekomst.
Länk för nedladdning

Autonomous, yet Aligned: Challenges of Self-leadership in Context
Gisela Bäcklander, Institutionen för Industri, ekonomi och organisation, Kungliga tekniska högskolan.

Avhandlingen tar fasta på ett aktuellt tema för det framväxande arbetslivet: ökande förväntningar på medarbetare att leda sig själva och driva sitt arbete, hur detta yttrar sig mer praktiskt och potentiella risker för arbetstagarna. Den ger en detaljerad genomgång av forskningsfältet och bidrar även med egna definitioner och begrepp. Avhandlingen håller en mycket god vetenskaplig kvalitet med väl utförda studier utifrån kvalitativa och kvantitativa forskningsansatser. Dessa, tillsammans med ett robust teoretiskt ramverk, utgör ett tydligt inspel och bidrag till forskning inom områdena arbetspsykologi och management. Resultaten är ytterst relevanta för dagens arbetsliv, där digitala arbetssätt och aktivitetsbaserade kontor i ökande grad ställer krav på individen att själv styra och leda sitt arbete på olika sätt. Författaren visar att ett starkt fokuserat ledarskap i hög grad förlitar sig på individens kognitiva resurser på ett sätt som ofta leder till stress och utarmning. Avhandlingen kommer väsentligen kunna bidra till förståelsen för hur organisationer och individer kan förhålla sig till moderna arbetsmiljöer.
Länk för nedladdning