Bästa avhandling 2012

Louice Weibull

Foto: Martin Nauclér

Louise Weibull tog under FALFs konferens i Stockholm den 17-19 juni 2013 emot Arbetsmiljöhögskolans pris för bästa avhandling i Sverige inom forskningsområdet arbetsliv och arbetsmiljö. Weibull fick priset för avhandlingen Emotion matters: Emotion management in Swedish Peace Support Operations som lades fram vid Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för arbetsvetenskap. Weibull var under forskarutbildningen anställd av Försvarshögskolan.

Avhandlingen kan laddas ner i fulltext här.

Nominerade avhandlingar har bedömts av FALFs styrelse utifrån de tre lika starkt vägande kriterierna:
1. Relevans för forskningsområdet arbetsliv och arbetsmiljö
2. Tillämpbarhet och samhällsnytta
3. Vetenskaplig kvalitet

Weibulls avhandling var nominerad av professor Jan CH Karlsson och han motiverar sin nominering så här:

Den här avhandlingen är ett pionjärarbete. Den bidrar både till den del av arbetslivsforskningen som brukar kallas militärsociologi och till emotionsteori. Inom militärsociologin har man nästan aldrig behandlat emotioner och inom emotionsforskningen lika sällan militärer. Undersökningsgruppen är svenska soldater i fredsbevarande styrkor, främst i så kallade lågintensiva konfliktområden i Liberia och Kosovo. Genomgående handlar analysen, som bygger på intervjuer med och observationer av dessa soldater, om emotionsstyrning i samband med uppdragen. Det visar sig vara mycket komplicerade processer, som kräver avancerad skicklighet för att hantera de olika och mångfacetterade problem som soldaterna måste lösa i olika situationer. Emotioner i arbetslivet är numera ett omfattande forskningsområde, men det kompletteras här med grupper av anställda som tidigare negligerats. Weibull bryter ny arbetsvetenskaplig mark. Därtill kommer att hon ger ett orginalbidrag till humorforskningen genom att analysera skyltar som soldaterna satt upp som kommentarer till missförhållanden på camperna. Sådana företeelser har faktiskt inte uppmärksammats tidigare inom denna gren av samhällsvetenskapen, vare sig i civila eller militära sammanhang.

Hon bygger också upp kunskap som direkt kan nyttiggöras i förberedelserna för att genomföra utlandsuppdrag. Opponenten vid disputationen har i en recension av avhandlingen uttryckt det på det här sättet: avhandlingen ”levererar tillämpbara begrepp och analyser av relevans för hur utbildning och organisation i samband med utlandsuppdrag ska kunna förbättras”. Av särskild betydelse är begreppet ”post-deployment disorientation” som ett komplement till det redan existerande ”post-traumatic stress disorder”. Weibull visar att soldater även i lågintensiva konfliktområden råkar ut för emotionella förändringar vid hemkomsten. Denna upptäckt får stora konsekvenser för hur dessa soldater ska mottagas efter uppdragets slut.

Weibull uppvisar stor vetenskaplig skicklighet i att kombinera de tidigare åtskilda fälten militärsociologi och emotionsteori. Utifrån empiri, som insamlats under tidvis ganska svåra omständigheter, bygger hon upp egna begreppsapparater som hon kombinerar med existerande teori. I den nämnda recensionen sägs också att ”avhandlingens stora förtjänst ligger i de generaliseringar, faktiska och potentiella, som presenteras”. Jag rekommenderar starkt att Weibull tilldelas priset för bästa avhandling 2012.

För mer information kontakta Louise Weibull via mail: Louise.Weibull@fhs.se