FALF:s nationella forskarskola 2018 – 2021

Efter två lyckade omgångar av FALFs forskarskola kan det nu glädjande konstateras att FORTE har beviljat medel för omgång tre. Ambitionen med forskarskolan är att stärka kopplingarna mellan de arbetsvetenskapliga forskningsenheterna som finns ute i landet, stärka den arbetsvetenskapliga forskningen såväl inom våra respektive universitet som nationellt samt att främja generationsskiftet inom forskningsområdet. Sex stycken forskarkurser om 7,5 hp kommer att ges inom ramen för forskarskolan steg tre med planerad start höstterminen 2018. Kurserna är kostnadsfria för doktoranderna och forskarskolan bidrar med ersättning för resor och uppehälle.

Forskarskolan steg tre organiseras av avdelningen för Ergonomi och aerosolteknologi vid Lunds universitet och leds av Calle Rosengren. Till forskarskolan knyts en styrgrupp bestående av Ann Bergman, Christofer Rydenfält och Stig Vinberg. Styrgruppens uppgift är att vara rådgivare till föreståndaren samt att bestämma vilka kurser som ska ges. Som tidigare omgångar kommer det att vara möjligt för lärosäten att nominera kurser till forskarskolan. Mer info om detta kommer under hösten.

Styrgruppen för forskarskolan har beslutat att följande kurser ska ingå i forskarskolan:

Ht 2022
Kursens namn: Planering och projektering av nya arbetsmiljöer

Lärosäte: KTH
Kontaktperson: Jörgen Eklund

Vt 2022
Kursen namn: Yrken och professioner i det moderna arbetslivet

OBS Förlängd anmälningstid till 17 december
Lärosäte: Luleå tekniska universitet
Kontaktperson: Karolina Parding

Vt 2021
Kursen namn: Digi MTOS-Det digitala mötet mellan Människa, Teknik, Organisation och Samhälle

Lärosäte: Lunds universitet
Kontaktperson: Gudbjörg Erlingsdottir

Vt 2019
Kursens namn: Samproduktion – ett verktyg för framtidens arbetslivsforskare

Lärosäte: Mälardalens högskola
Kontaktperson: Ulrica von Thiele Schwarz

Ht 2019
Kursen namn: Arbete och dess olika former – en teoretisk och empirisk genomlysning

Lärosäte: Karlstads universitet
Kontaktperson: Lars Ivarsson

Ht 2018
Kursens namn: Arbetsvillkor, ledning, organisering och styrning inom Human service organisationer

Lärosäte: Malmö högskola
Kontaktperson: Tuija Muhonen