FALF 2023, 14–16 juni

Arrangeras av Lunds universitet vid Campus Helsingborg

FALF 2023 – ARBETETS GRÄNSER 

0

Den 14–16 juni 2023 arrangerar Historisk arbetslivsforskning vid Lunds universitet Forum för arbetslivsforsknings (Falf) årliga nationella arbetslivskonferens. Konferensen, som kommer att hållas i Helsingborg, har temat Arbetets gränser. Arbetet och dess gränser är under ständig förhandling och förändring. Detta kommer bland annat till uttryck i hur arbete organiseras, prioriteras och värderas. Tjänster som tidigare tillhörde den privata sfären erbjuds idag ofta på marknader och traditionella näringar genomgår förändringar som tänjer på gränser på olika sätt. De nya nischerna öppnar upp för nya arbeten, utförare och distinktioner. Vilka funktioner fyller arbete? Hur omförhandlas gränserna för, i och mellan arbete, familjeliv och fritid i dåtid, samtid och framtid? Vilka gränser har suddats ut och vilka har förstärkts? Var går människans kroppsliga och mentala gränser – vad händer när vi närmar oss dem? Hur är det att arbeta och försörja sig i ett normativt gränsland? Hur kan vi förstå arbetet utifrån ett transnationellt perspektiv? 

Genom att fokusera på arbetets gränser hoppas vi med denna konferens fördjupa vår kunskap och förståelse för arbetslivets innehåll. Vi välkomnar forskare och praktiker från skilda discipliner och vår förhoppning är att konferensen ska erbjuda tillfälle till dialog, kunskapsutbyte och till att stärka relationerna mellan verksamheter, forsknings- och undervisningsmiljöer. 

Anmälan öppnar under hösten 2022 och deadline för abstract (max 300 ord) är den 1 mars 2023. Presentationer av publicerade såväl som pågående eller planerade projekt välkomnas. Presentationer kan hållas på svenska, norska, danska eller engelska.

Frågor eller funderingar? Välkommen att ta kontakt med Ida de Wit Sandström ida.de_wit_sandstrom@hist.lu.se.     

Årets avhandling 2021

0

Priset Årets avhandling 2021 delades ut på FALF:s konferens i Kiruna den 15 juni 2022, och gick till Robin Jonsson vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet, samt Institutet för Stressmedicin, Västra Götalandsregionen. Avhandlingen heter Retaining the Aging Workforce. Studies on the interplay between individual and organizational capability in the context of prolonged working lives. 

Motiveringen till priset är följande: 

I avhandlingen undersöks förutsättningarna för ett längre arbetsliv i den svenska välfärdssektorn, med särskilt fokus på samspelet mellan individ och organisation. I ljuset av demografiska utmaningar med en allt äldre befolkning är avhandlingens ämne högst samhällsrelevant, och analyserna är genomförda med god vetenskaplig skicklighet. Genom en kombination av metoder och inte minst ett genomarbetat och relevant teoretiskt ramverk bidrar avhandlingen med en djup förståelse för hur individuella och organisatoriska faktorer samspelar och leder till tidigare utträde från arbetsmarknaden. Slutsatserna i avhandlingen bidrar vidare med många värdefulla praktiska implikationer, tillämpbara i förändringsarbete för att behålla äldre medarbetare. Här tydliggörs behovet av att forma strategier som är förankrade på olika nivåer i arbetsorganisationen. På sådant sätt kombinerar avhandlingen en praktisk samhällelig relevans med hög vetenskaplig kvalitet.

Handlingar inför FALF:s årsmöte 2022

0

FALF:s årsmöte äger rum på Scandic Kiruna den 14 juni kl. 17:15. Kallelse har skickats ut per mail till medlemmar.

Handlingarna inför årsmötet finns tillgängliga här:
https://falf.se/foreningen/dokument-och-arkiv/

Nominera bästa kandidat- och magisteruppsats; priser till minne av Ann Bergman och Tommy Isidorsson

Pris till bästa kandidatuppsats i Arbetsvetenskap 2022 till minne av Ann Bergman

Tidskriften Arbetsmarknad & Arbetsliv har tillsammans med AIV (Arbetsvetenskap i Väst) beslutat att årligen dela ut ett pris för bästa kandidatuppsats inom ämnet arbetsvetenskap eller motsvarande, till minne av Professor Ann Bergman. Ann Bergman var en av centralgestalterna inom arbetsvetenskapen i Sverige. Hennes engagemang och inflytande var för utvecklandet av både forskning och undervisning inom ämnet. För tidskriften Arbetsmarknad & Arbetsliv spelade hon en avgörande roll och hon var också under flera år ordförande för och djupt engagerad i FALF (Forum för arbetslivsforskning).

Priset kommer att delas ut i samband med den årliga FALF-konferensen. Priset består, vid sidan om ett diplom, av tre böcker från Studentlitteratur och författaren/författarna till det segrande bidraget erbjuds att kostnadsfritt delta i konferensen.

Sista dagen för nomineringar av bidrag är 1 februari 2023 och de nominerade bidragen ska vara skrivna och examinerad under läsåret 2022. Bidragen kommer att bedömas av en kommitté bestående av seniora forskare. I kommittén kommer även en representant från Arbetsmarknad & Arbetslivs redaktion att ingå.

Nomineringen är fri. Uppsatshandledare, examinatorer, uppsatsförfattare och kurskamrater kan alla nominera en uppsats till priset för bästa kandidatuppsats i Arbetsvetenskap.

Nominerade bidrag skall skickas till:

Anna Åkesson

e-post: anna.akesson.kau.se

Pris till bästa magisteruppsats i Arbetsvetenskap 2022 till minne av Tommy Isidorsson

Tidskriften Arbetsmarknad & Arbetsliv har tillsammans med AIV (Arbetsvetenskap i Väst) beslutat att årligen dela ut ett pris för bästa magisteruppsats inom ämnet arbetsvetenskap eller motsvarande, till minne av Docent Tommy Isidorsson. Tommy Isidorsson var en ledande gestalt inom arbetsvetenskapen i Sverige. Hans djupa engagemang inom både forskning och undervisning bidrog i hög grad till ämnets utveckling och fördjupning och hans forskning om bland annat bemanningsbranschen var internationellt erkänd. Tommy Isidorsson kom också att spela en central roll vid utvecklingen av ett magisterprogram i arbetsvetenskap.

Priset kommer att delas ut i samband med den årliga FALF-konferensen. Priset består, vid sidan om ett diplom, av tre böcker från Studentlitteratur och författaren/författarna till det segrande bidraget erbjuds att kostnadsfritt delta i konferensen. Författarna till det segrande bidraget kommer även att få erbjudande om att publicera en omarbetad version av uppsatsen i tidskriften Arbetsmarknad & Arbetsliv.

Sista dagen för nomineringar av bidrag är 1 februari 2023 och de nominerade bidragen ska vara skrivna och examinerad under läsåret 2022. Bidragen kommer att bedömas av en kommitté bestående av seniora forskare. I kommittén kommer även en representant från Arbetsmarknad & Arbetslivs redaktion att ingå.

Nomineringen är fri. Uppsatshandledare, examinatorer, uppsatsförfattare och kurskamrater kan alla nominera en uppsats till priset för bästa magisteruppsats i Arbetsvetenskap.

Nominerade bidrag skall skickas till:

Anna Åkesson

e-post: anna.akesson.kau.se

Inbjudan till temanummer 2023 om ”Covid-19s effekter på arbetslivet”

På grund av den rådande situationen med covid-19 och kraven på social distansering har frekvensen av distansarbete kommit att öka i omfattning. Dess konsekvenser på sikt för arbetstagare och organisationer är okända. Vi vill belysa dessa empiriskt och teoretiskt, för att öka vår förståelse och för att kunna anpassa och utveckla arbetslivet utifrån nya förutsättningar och kunskaper. 

Vi välkomnar bidrag från flera olika discipliner för att få en mångfald av perspektiv på fenomenet, till exempel juridiska, ekonomiska, psykologiska, policymässiga och ergonomiska.

Teoretiska såväl som empiriska artiklar är välkomna. Studier som endast baserar sig på data från före pandemi-situationen kommer inte att accepteras.

Deadline för manus är 2022-02-28

Gästredaktörer för temanumret är Gisela Bäcklander, postdoktor vid Karolinska Institutet och Calle Rosengren, docent, Lunds Universitet.

Välkommen att planera ditt bidrag redan nu!

Arbetsmarknad & Arbetslivs redaktörer

Arbetsmarknad  & Arbetsliv publicerar cirka 16-20 referee-granskade artiklar samt recensioner och debattinlägg spridda över fyra digitala nummer per år samt en samlings­volym i pappersformat i slutet av varje år. Tidskriften befinner sig på nivå 1 (på en skala mellan 0 och 2) i Norwegian register of scientific journals and publishers, ingår i EBSCOs databas och finansieras av Forte.

Länk till hemsida: https://journals.lub.lu.se/aoa