FALF 2023, 14–16 juni

Arrangeras av Lunds universitet vid Campus Helsingborg

”Equality, Growth and Innovation – In Theory and Practice”

0

Call for papers

9-10 October 2013, Luleå, Sweden
Call for papers

Welcome to an international conference about social aspects of sustainable growth and innovation. The conference discusses the relation between equality, growth and innovation based on experiences from theory and practice. Both researchers and practitionners are welcome to participate in the conference.

The initiators of the conference are VINNOVA (the Swedish Governmental Agency for Innovation Systems), FAS (the Swedish Council for Working Life and Social Research), the Swedish Secretariat for Gender Research, Includegender.org and the European Social Funds thematic groups Equal Treatment and Workplace Learning.

You are warmly welcome to contribute with an abstract on any of these themes:
* Promoting equal innovation
* Social and service innovation in working life
* Public sector innovation for quality and growth
* Methods and results of equality efforts
* Masculinities and femininities in transition

The themes are described at www.ltu.se/EGI (english version: www.ltu.se/EGIinenglish)

Abstracts should comprise 150-200 words and indicate preferred conference theme

Submit your abstract to egi@ltu.se before 28 Feb 2013

Call for papers EGI 9-10 Oct 2013 (pdf)

FALFs Nationella forskarskola 2013-15

0

Sex forskarkurser kommer att ges inom ramen för FALFs nationella forskarskola med start vårterminen 2013. Den första kursen är finanserad av Vinnova och de övriga av FAS. Planering och samordning är förlagt till arbetsvetenskap vid Karlstads Universitet och till en styrgrupp bestående av Jan Ch Karlsson, Ann Bergman, Jan Johansson och Gunnar Aronsson. Forskarskolan omfattar en kurs per termin. Kursplaner, exakt tidpunkt för genomförande och övrig information rörande kurserna kommer att läggas ut löpande på FALFs hemsida.

Följande kurser kommer att erbjudas.

 • 2013 vt, Arbete, genus och teknik, Centrum för genusvetenskap, Karlstads Universitet och Arbetsvetenskap, Luleå tekniska universitet.
  Ansvariga: Ulf Mellström och Lena Abrahamsson.
 • 2013 ht, Fallstudier och etnografisk analys i arbetslivsforskningen, Institutionen för samhällsvetenskaper, Södertörns högskola.
  Ansvarig: Paavo Bergman.
 • 2014 vt, Arbetsmarknadsregimer i ett svenskt, europeiskt och globalt perspektiv, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet.
  Ansvarig: Tommy Isidorsson.
 • 2014 ht, Ledarskap i ett globalt perspektiv, Arbetsvetenskap, Malmö högskola.
  Ansvarig: Tuija Muhonen.
 • 2015 vt, Frivillig och ofrivillig rörlighet och inbäddning i arbetslivet: Psykologiska och organisatoriska perspektiv, Psykologiska institutionen, Stockholms universitet.
  Ansvarig: Magnus Sverke.
 • 2015 ht, Organisationsteori, Företagsekonomi, Örebro universitet.
  Ansvarig: Hans Hasselbladh.

Makt, myter och motstridigheter

0

Forum för arbetslivsforskning (FALF) inbjuder tillsammans med Arbetsvetenskap vid Karlstads universitet till en nationell arbetslivskonferens, 11-13 juni 2012.

Konferensen är mångvetenskaplig och vänder sig till forskare och praktiker som utifrån olika utgångspunkter vill bidra till en diskussion kring de utmaningar som finns i dagens arbetsliv. Som tema för 2012 års FALF- konferens har vi valt: Makt, myter och motstridigheter – utmaningar i dagens arbetsliv. Med detta val vill vi understryka vikten av att studera maktrelationer i arbetslivet, klarlägga och avkläda myter och inte minst visa på sambanden mellan de till synes motstridiga utvecklingstendenser som präglar dagens arbetsliv.

Mer information

Program

Anmäl dig

Har du deltagit i Forskarskolan i Arbetsvetenskap och vill presentera ett paper på konferensen?

0

Då har du möjlighet att få din konferensavgift, resa mellan bostadsort och Karlstad samt logi på ett enklare hotell betald av forskarskolan. För att boka biljett och logi ringer du resebyrån NEX på telefon 0920-211000 och uppger att du hör till Luleå Tekniska Universitetet. Beställ billigast möjliga resa och logi och uppge:

 • Kontonummer: 12323
 • Syfte: ”Forskarskola i Arbetsvetenskap”