Bästa avhandling 2011

Idén om medarbetarskap:
En studie av en idés resa in i och genom två organisationer

K-KilhammarUr motiveringen: Kilhammars avhandling är synnerligen välskriven och innehåller en på många sätt föredömlig teoretisk referensram som på ett välinitierat sätt beskriver breda och viktiga forskningsfält kring lärande, reformer, arbetsorganisation mm. De slutsatser som dras vilar på en stark och tydlig empirisk grund som visar både på arbetslivets trögheter som möjligheter att åstadkomma förändringar.

Läs avhandlingen