Bästa avhandling 2014

Arbetsmiljöhögskolans pris för bästa avhandling i Sverige inom forskningsområdet arbetsliv och arbetsmiljö tilldelades Hanna Li Kusterer för avhandlingen Women and men in management – Stereotypes, evaluation and discourse.

Hanna Li Kusterer har med sin doktorsavhandling, Women and men in management – Stereotypes, evaluation and discourse, lämnat ett betydelsefullt bidrag till vår förståelse av stereotyper, föreställningar och antaganden om kvinnor, män och chefskap. För att öka förståelsen för kvinnors underrepresentation som chefer kombineras på ett innovativt sätt kvalitativa och kvantitativa metoder från social- och organisationspsykologi, diskursanalys och genusperspektiv på organisationsforskning. Resultaten visar på en komplexitet och motsägelser som varit svåra att upptäcka utan denna kombination av perspektiv. Avhandlingen utgör ett väl genomarbetat bidrag för framtida forskning inom flera vetenskapliga fält, men också för att lyfta samhällsdebatten bland politiker och näringslivsrepresentanter om ett mer jämställt arbetsliv.
Karlstad den 4 juni 2015
Ann Bergman
Ordförande FALF, Forum för arbetslivsforskning