Arbetsmarknad & Arbetsliv

Tidskriften Arbetsmarknad & Arbetsliv har i dagarna gett ut ett specialnummer från förra årets FALF-konferens som ägde rum i Karlstad. Numret innehåller fyra intressanta artiklar från denna konferens. Se länk

http://www.kau.se/arbetsmarknad-arbetsliv/senaste-nytt

Fallstudier och etnografisk analys i arbetslivsforskningen (7,5 Hp)

Inbjudan till doktorandkurs

Kursen ingår i den Nationella forskarskolan i arbetsvetenskap II som ”ägs” av FALF, Forum för arbetslivsforskning (https://falf.se). Detta är den andra omgången av forskarskolan och den administreras av Karlstads universitet och har finansiering från FAS. Forskarskolan består av sex forskarutbildningskurser – en kurs per termin under tre år (2013-2015). Varje kurs söks separat.

Den här kursen riktar sig till doktorander som är intresserade av att utveckla sina kunskaper i att analysera och genomföra kvalitativa studier med anknytning till arbetsliv, arbete, teknik och organisation inom sina respektive avhandlingsarbeten. Kursen behandlar olika sätt att analysera och jämföra kvalitativt fallstudiematerial. Vi kommer att diskutera längs två huvudspår materialdrivna resp. teoridrivna fallstudier. Två flankerande teman kommer också att behandlas; nämligen vad som brukar utmärka falljämförelser samt hur en, eller flera, fallstudier kan ges analytiskt djup genom att placeras i ”tid och rum”. Kursen har också en dold dagordning som handlar om att deltagarna ska lära sig att i ett urval texter själva vaska fram analytiska och metodologiska lärdomar. Vi kommer därför att läsa klassiska och lärorika texter som, rätt uppsprättade, ger kunskap om hur analyser av det här slaget kan genomföras.

Inbjudan – Fallstudier och etnografisk analys i arbetslivsforskningen

Mer information och schema

Ansökningsblankett

Forskarutbildningskurs inom FALFs forskarskola

Genus, teknik och organisation 7,5 HP

Kursen riktar sig till doktorander som är intresserade av att utveckla genusvetenskapliga perspektiv i relation till arbete, teknik och organisation inom sina respektive avhandlingsarbeten. Kursen behandlar arbetslivets organisering inom såväl privat som offentlig verksamhet, såväl stabila som nya organisationsformer och dess eventuella könssegregering och könsmärkta yrkesidentiteter. Andra teman inom kursen är problematiseringar av teknik, kompetens/kvalifikationer, processer och förändring. Ambitionen att kombinera individuella, symboliska och strukturella analysnivåer kommer att problematiseras. Kursen kommer att omfatta översikter av genusvetenskaplig forskning inom det arbetsvetenskapliga fältet samt en diskussion om hur genusperspektiv kan appliceras inom arbetsvetenskaplig forskning. Kursen tar sin utgångspunkt i empiriska erfarenheter av produktionstekniska miljöer och kommer också att aktivt involvera deltagarnas egna erfarenheter och empiriska fält. Under kursens gång kommer vi också att problematisera metodfrågor.

Professor Lena Abrahamsson (Arbetsvetenskap, Luleå tekniska universitet) och professor Ulf Mellström (Centrum för genusvetenskap, Karlstads universitet) är kursledare.

Kursen är öppen att söka för doktorander från alla svenska lärosäten. Deltagare väljs ut så att det blir en spridning med avseende på geografi, kön och disciplin. 12 doktorander får resor och logi finansierat via Nationella forskarskolan i arbetsvetenskap II. Utöver dessa 12 deltagare finns preliminärt några platser öppna att söka, men för dessa deltagare gäller lokala regler (t.ex. de får bekosta resor och logi själva.)

Kursen genomförs VT 2013 och omfattar tre träffar á två dagar under maj-juni 2013: 6-7 maj i Luleå, 22-23 maj i Karlstad och 11-12 juni i Luleå. Schema, litteraturlista och annan kursinformation samt instruktioner om hur du ansöker hittar du här FALFs hemsida under rubriken Forskarskolan.

Ansökan ska vara inskickad senast 3 april 2013 till Lena Abrahamsson.

Arbetslivskonferens 2013: Nytt sista datum för abstracts, 22 mars

0

Databasen för anmälningar till Arbetslivskonferens 2013 håller öppen ytterligare en vecka.

Det går alltså bra att skicka in bidrag fram till och med fredag den 22 mars

Konferensen organiseras av Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet i samarbete med Stockholm Stress Center.  Konferensen äger rum mellan den 17 och 19 juni i Stockholm. Temat för konferensen är: Arbetslivets föränderlighet: Individ-, organisations- och metodperspektiv.

Det går bra att lämna in abstracts för muntliga presentationer och posterpresentationer och man kan även föreslå andra presentationsformer. Presentationer kan hållas på svenska eller engelska. Mer information finns på FALF:s hemsida https://falf.se/konferens-2013.

Väl mött i Stockholm!

Konferenskommittén

Bästa avhandling 2012

Utlysning av:

Arbetsmiljöhögskolans pris för bästa avhandling i Sverige inom forskningsområdet arbetsliv och arbetsmiljö

Ny nomineringsomgång avseende pris för bästa avhandling. Vinnaren får ta emot utmärkelsen och 10 000 kronor på den arbetslivskonferens som Forum för arbetslivsforskning (FALF) under juni 2013 arrangerar tillsammans med Stockholms universitet. Juryn utgörs av FALF:s styrelse.

Nomineras kan den som disputerat i Sverige under 2012 med en doktorsavhandling inom forskningsområdet arbetsliv och arbetsmiljö.

Läs mer