Två lediga tjänster på IVL – Svenska miljöinstitutet

0

IVL bedriver tillämpad forskning och utveckling inom området hållbart arbetsliv. Gruppen hållbart arbetsliv består av åtta personer och har bred kompetens inom teknik, organisation och beteendevetenskap. Gruppens mål är att utveckla metoder och stöd för ett effektivt arbetsmiljöarbete som även utvecklar verksamheten inom utvalda branscher.

• Beteendevetare/samhällsvetare med inriktning mot arbetsmiljö

• Drivande arbetsmiljöforskare med inriktning mot luftföroreningar och åtgärdsteknik

Läs mer om tjänsterna här:

http://www.ivl.se/karriar/ledigatjanster.4.4a08c3cb1291c3aa80e80003835.html

Första doktorandkursen i Nationella forskarskolan i arbetsvetenskap II: Genus, teknik och organisation

Genus, teknik och organisation (forskarutbildningskurs, 7,5 HP) riktar sig till doktorander som är intresserade av att utveckla genusvetenskapliga perspektiv i relation till arbete, teknik och organisation inom sina respektive avhandlingsarbeten. Kursen behandlar arbetslivets organisering inom såväl privat som offentlig verksamhet, såväl stabila som nya organisationsformer och dess eventuella könssegregering och könsmärkta yrkesidentiteter. Andra teman inom kursen är problematiseringar av teknik, kompetens/kvalifikationer, processer och förändring. Ambitionen att kombinera individuella, symboliska och strukturella analysnivåer kommer att problematiseras. Kursen kommer att omfatta översikter av genusvetenskaplig forskning inom det arbetsvetenskapliga fältet samt en diskussion om hur genusperspektiv kan appliceras inom arbetsvetenskaplig forskning. Kursen tar sin utgångspunkt i empiriska erfarenheter av produktionstekniska miljöer och kommer också att aktivt involvera deltagarnas egna erfarenheter och empiriska fält. Under kursens gång kommer vi också att problematisera metodfrågor.

Professor Lena Abrahamsson (Arbetsvetenskap, Luleå tekniska universitet) och professor Ulf Mellström (Centrum för genusvetenskap, Karlstads universitet) är kursledare.

Kursen är öppen att söka för doktorander från alla svenska lärosäten. Deltagare väljs ut så att det blir en spridning med avseende på geografi, kön och disciplin. 12 doktorander får resor och logi finansierat via Nationella forskarskolan i arbetsvetenskap II. Utöver dessa 12 deltagare finns preliminärt några platser öppna att söka, men för dessa deltagare gäller lokala regler (t.ex. de får bekosta resor och logi själva.)

Kursen genomförs VT 2013 och omfattar tre träffar á två dagar under maj-juni 2013: 6-7 maj i Luleå, 22-23 maj i Karlstad och 11-12 juni i Luleå. Schema, litteraturlista och annan kursinformation samt instruktioner om hur du ansöker hittar du här FALFs hemsida under rubriken Forskarskolan. Ansökan ska vara inskickad senast 3 april 2013 till Lena Abrahamsson.

Läs mer!

Arbetslivets föränderlighet: Individ, organisations- och metodperspektiv

0

Välkommen till 2013 års arbetslivskonferens!

Forum för arbetslivsforskning (FALF) inbjuder till 2013 års nationella arbetslivskonferens den 17-19 juni. Konferensen organiseras av Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet i samarbete med Stockholm Stress Center.  Som tema för 2013 års FALF-konferens har vi valt:

Arbetslivets föränderlighet:
Individ, organisations- och metodperspektiv

Med detta tema vill vi aktualisera spänningen mellan individens villkor och välbefinnande och organisatoriska villkor och spegla de utvecklingstendenser som kännetecknar dagens arbetsliv.

Inbjudna plenarföreläsare:
Konferensen har nationellt och internationellt erkända talare som var och en kommer att beröra olika aspekter av konferensens tema:

 • Sabine Geurts, Radboud University Nijmegen
 • Sarosh Kuruvilla, Cornell University
 • Anna Wahl, Kungliga Tekniska högskolan
 • Hugo Westerlund, Stockholms universitet

Konferensen är mångvetenskaplig och vänder sig till forskare och praktiker som utifrån olika utgångspunkter vill bidra till en diskussion kring de utmaningar som finns i dagens arbetsliv. Vi ser fram emot en spännande konferens med bidrag från en mängd olika discipliner.

Läs mer på www.falf.se/konferens-2013

Väl mött i Stockholm!

”Equality, Growth and Innovation – In Theory and Practice”

0

Call for papers

9-10 October 2013, Luleå, Sweden
Call for papers

Welcome to an international conference about social aspects of sustainable growth and innovation. The conference discusses the relation between equality, growth and innovation based on experiences from theory and practice. Both researchers and practitionners are welcome to participate in the conference.

The initiators of the conference are VINNOVA (the Swedish Governmental Agency for Innovation Systems), FAS (the Swedish Council for Working Life and Social Research), the Swedish Secretariat for Gender Research, Includegender.org and the European Social Funds thematic groups Equal Treatment and Workplace Learning.

You are warmly welcome to contribute with an abstract on any of these themes:
* Promoting equal innovation
* Social and service innovation in working life
* Public sector innovation for quality and growth
* Methods and results of equality efforts
* Masculinities and femininities in transition

The themes are described at www.ltu.se/EGI (english version: www.ltu.se/EGIinenglish)

Abstracts should comprise 150-200 words and indicate preferred conference theme

Submit your abstract to egi@ltu.se before 28 Feb 2013

Call for papers EGI 9-10 Oct 2013 (pdf)

FALFs Nationella forskarskola 2013-15

0

Sex forskarkurser kommer att ges inom ramen för FALFs nationella forskarskola med start vårterminen 2013. Den första kursen är finanserad av Vinnova och de övriga av FAS. Planering och samordning är förlagt till arbetsvetenskap vid Karlstads Universitet och till en styrgrupp bestående av Jan Ch Karlsson, Ann Bergman, Jan Johansson och Gunnar Aronsson. Forskarskolan omfattar en kurs per termin. Kursplaner, exakt tidpunkt för genomförande och övrig information rörande kurserna kommer att läggas ut löpande på FALFs hemsida.

Följande kurser kommer att erbjudas.

 • 2013 vt, Arbete, genus och teknik, Centrum för genusvetenskap, Karlstads Universitet och Arbetsvetenskap, Luleå tekniska universitet.
  Ansvariga: Ulf Mellström och Lena Abrahamsson.
 • 2013 ht, Fallstudier och etnografisk analys i arbetslivsforskningen, Institutionen för samhällsvetenskaper, Södertörns högskola.
  Ansvarig: Paavo Bergman.
 • 2014 vt, Arbetsmarknadsregimer i ett svenskt, europeiskt och globalt perspektiv, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet.
  Ansvarig: Tommy Isidorsson.
 • 2014 ht, Ledarskap i ett globalt perspektiv, Arbetsvetenskap, Malmö högskola.
  Ansvarig: Tuija Muhonen.
 • 2015 vt, Frivillig och ofrivillig rörlighet och inbäddning i arbetslivet: Psykologiska och organisatoriska perspektiv, Psykologiska institutionen, Stockholms universitet.
  Ansvarig: Magnus Sverke.
 • 2015 ht, Organisationsteori, Företagsekonomi, Örebro universitet.
  Ansvarig: Hans Hasselbladh.