FALF 2024, 17–19 juni

Sustainable HRM and Working-Life Practices
Göteborgs universitet
Läs mer på konferenswebben

Home Blog Page 3

Intresserad av att doktorera?

0

Linköpings universitet lyser ut fyra doktorandtjänster till deras forskningsmiljö Arbete och arbetsliv. Två av dessa är i sociologi och två i pedagogik.

Läs mer

Välkomna till halvdags workshop på temat när digitalisering möter arbetslivet

0
  • Datum: 12 oktober 2023
  • Tid: 13–16 (lunch för den som önskar bjuds kl. 12)
  • Plats: Karlstads universitet (21A347 36 pl)

Vad händer egentligen när digitaliseringsvågen möter arbetslivet? Digital teknik utlovas ofta som lösningen på diverse problem och utmaningar, såsom ineffektivitet, personalbrist samt repetitiva, farliga och tråkiga arbetsuppgifter. Forskning visar att så kan vara fallet, men också att det uppstår andra utmaningar och problem, exempelvis dubbelarbete på grund av inkompatibla system, hög belastning på grund av” barnsjukdomar” i nya program eller att mer skärmarbete leder till mindre tid för kärnuppgiften. I den här workshopen kommer vi att tillsammans diskutera frågor som behöver studeras inom ramen för ett digitalt arbetsliv. En del forskare, så som vi själva studerar digitalisering i arbetslivet, men vi vet också att det finns många forskare som studerar antingen digitalisering eller arbetsliv, men där ett samarbete över gränsen skulle vara fruktbart. Vår ambition är att mötet ska bli en ämnesöverskridande mötesplats!

Workshopen har två delar, i den första delen har vi en kortare inspirationsföreläsning med Marcus Persson och i den andra delen diskuterar vi allihop tillsammans frågor rörande ett digitalt arbetsliv.

  • Anmäl er till Anna Åkesson (anna.akesson@kau.se), senast 30/9. Ange om ni deltar på lunchen och meddela eventuella allergier och matpreferenser. Deltagarantalet är begränsat till max 30. Vid för få anmälda ställs seminariet in.
  • Seminariet är kostnadsfritt, men eventuella resekostnader står deltagarna för.
  • För FALF-medlemmar vars arbetsgivare inte har möjlighet att betala resa, kontakta kristina.palm@kau.se.

Varmt välkomna hälsar

Kristina Palm, professor vid Karlstads universitet
Marcus Persson, universitetslektor vid Linköpings universitet

FALF nyhetsbrev #2 2023

0

I detta nyhetsbrev finns information om kommande aktiviteter i FALF-nätverket och FALF:s doktorandnätverk. 

Skrivarinternat lunch till lunch 30/10 – 1/11 på Skogshem & Wijk på Lidingö. Vi startar kl. 12.00 med lunch 30/10 och avslutar kl 13.00 efter lunch 1/11. Syftet är att få koncentrerad tid att skriva (på vad du vill), samtidigt som vistelsen verkar för nätverkande inom FALF. Är du medlem i FALF står nätverket för kostnaderna (boende och mat) och kan i särskilda fall även stå för resekostnader om arbetsgivaren inte har den möjligheten. Det finns några platser kvar, först till kvarn gäller! Anmäl er till kristina.palm@kau.se senast 2023-08-31. I det fall du behöver avboka, gör det så snart som möjligt för att bereda plats till någon annan. Om du avbokar efter 2023-09-30 får du (din arbetsgivare) stå för kostnaden om det inte finns personer på reservlistan som kan och vill åka.

Halvdags workshop om när digitalisering möter arbetslivet arrangeras av Kristina Palm (Karlstad universitet/KI) och Marcus Persson (Linköpings universitet). Syftet är att diskutera frågor som behöver studeras inom ramen för ett digitalt arbetsliv och vi välkomnar forskare från olika discipliner – du behöver själv inte kombinera digitalisering och arbete i din forskning, men du behöver vara nyfiken på vad som händer när vi gör det! Workshopen sker på Karlstads universitet den 12 oktober kl. 12-16, och startar med gemensam lunch. Anmäl dig till anna.akesson@kau.se senast 30/9. För mer info se bilaga.

En workshop om tillitsstyrning arrangeras i Östersund 29-30/11, som är ett samarrangemang mellan FALF och Nätverket för arbetslivsforskning (NAFS) vid Mittuniversitetet. Syftet är att dela erfarenheter från forskningsprojekt om tillitsstyrning och diskutera förutsättningar för framtida möjliga samarbeten i en skandinavisk kontext. I workshopen deltar forskare från Norge, Danmark och Sverige. Om du sysslar med tillitsstyrning och är intresserad av att delta, kontakta Sara Svedenmark, sara.svedenmark@miun.se. Detaljerat schema kommer senare.

FULLT – Doktorandnätverkets skrivarstuga 13-14 september, denna gång i Uppsala. Anmälan stängd då platserna är fyllda. 

Kom ihåg att anmäla de doktorander som vill vara med i doktorandnätverket så att de får del av doktorandernas nyhetsbrev i mailform! Anmäl nya (och gamla) doktorander till Carin Hellström carinhe@kth.se eller Annica Asp (annica.asp@kau.se).

Slutligen, FALF-konferensen avlöpte på ett mycket bra sätt i Helsingborg i mitten på juni. Som vanligt var det hög kvalitet på huvudtalarna, sessionerna var intressanta och den sociala samvaron var mycket god. Tack till arrangörerna Ida de Wit Sandström och Kristin Linderoth. Om jag måste nämna EN särskild höjdpunkt får det bli musiken efter middagen och dansen! I samband med konferensen delade vi ut pris till 2022 års avhandling, publikation och kandidat- och magisteruppsats. På årsmötet valdes en ny styrelse. För mer information, gå gärna in på vår websida.

Kristina Palm, ordförande

2022 års bästa uppsatser

0

Priset delas ut av Arbetsvetenskap i Väst i samverkan med tidskriften Arbetsmarknad och Arbetsliv, FALF och Studentlitteratur.

2022 års bedömargrupp bestod av Kristina Håkansson, Jan Ch Karlsson och Margareta Oudhuis.

Kandidatuppsats

Vi har utsett Louise Dahls uppsats ”Ögon och öron överallt – de digitala arbetsverktygens inverkan på konsultchefers gränshantering och rollöverföringar” till bästa kandidatuppsats till minne av professor Ann Bergman.

Motivering: Uppsatsen är mycket välskriven och behandlar ett aktuellt tema i dagens arbetsliv. I uppsatsen analyseras empirin mot ett teoretiskt ramverk på ett såväl djupgående som reflekterande sätt. Författaren visar därmed prov på både teoretisk förståelse och empirisk känslighet. 

Magisteruppsats

Vi har utsett Marielle Walls uppsats ” Chefers förutsättningar att stödja medarbetare med vanliga psykiska sjukdomar – en litteraturstudie” till bästa magisteruppsats till minne av docent Tommy Isidorsson.

Motivering: Uppsatsen är en mycket väl genomförd litteraturstudie som sammanställer forskning inom ett aktuellt område. Författaren gör en ambitiös och gedigen analys av befintlig forskning. Resultaten diskuteras mot en teoretisk referensram på ett förtjänstfullt sätt. 

Årets avhandling 2022

0

Forum för arbetslivsforsknings pris för bästa avhandling 2022 inom forskningsområdet arbetsliv och arbetsmiljö tilldelas Rasmus Ahlstrand för sin avhandling ”Structures of subcontracting: Work organisation, control, and labour in the Swedish building sector” 

Motivering

Denna avhandling är en etnografisk studie av det komplexa systemet av underleverantörer i byggbranschen. Studien bygger på intervjuer och deltagande observationer från två byggföretag och Ahlstrand visar hur olika strategier används för att öka den organisatoriska flexibiliteten, bland dessa det han kallar ”maskerad bemanning”, som egentligen innebär en form av intern kontraktering. Ahlstrand visar hur detta påverkar styrning och kontroll av arbetet. 

Detta är en gedigen avhandling som teoretiskt utgår från arbetsvetenskapliga, sociologiska och marxistiska perspektiv. Studien är välskriven, och bidrar både empiriskt och teoretiskt till den sociologiska arbetslivsforskningen. Den visar också på den stora potential som finns i att etnografiskt studera arbetsplatser och organisationer. Avhandlingen har också hög samhällsrelevans i sin granskning av förändringar på svensk arbetsmarknad i ljuset av en alltmer flexibel kapitalism och en global arbetsmarknad, och genom att peka på dessa förändringars implikationer för den svenska modellen.