SAVE THE DATE!
FALF 2020, 15-17 juni

Mälardalens högskola, Västerås
Hälsosamt arbetsliv – utopi eller verklighet?
Arrangör: Forskargruppen Hållbart arbetsliv, Akademin för hälsa, vård och välfärd, Mälardalens högskola

Bästa avhandling 2018

0

Vid årets FALF-konferens 10-12 juni, i regi av Linköpings universitet, tilldelades Arbetsmiljöhögskolans i Lund pris för bästa avhandling i Sverige 2018 inom forskningsområdet arbetsliv och arbetsmiljö Karin Lundgren-Kownacki, Ergonomi och aerosolteknik, LTH för avhandlingen ”The HEAT is on – Evaluation of workplace heat stress under a changing climate”.

Årets pristagare Karin Lundgren-Kownacki tillsammans med prisutdelare Per Lindberg (vänster) från FALFs styrelse och Calle Rosengren (höger), föreståndare för Arbetsmiljöhögskolan vid Lunds universitet.

Juryns motivering:

”Med sällsynt god timing uppmärksammar och beforskar författaren ett globalt problem som redan är en realitet med uppenbar risk att förvärras i intensitet och utbredning: kli­matförändringars påverkan på hälsa och arbetsliv.

Avhandlingen gör med ett antal olika studiedesigns en bred analys av hur ökad värme på grund av ett förändrat klimat kom­mer att påverka arbetares hälsa och produktivitet.

Forskningsfrågorna besvaras med ett tvärvetenskapligt angreppssätt med datainsamling inom- och utomhus, applikation och utvärdering av fysiologiska beräkningsmodeller för värmebelastning, experimentella simuleringar i klimatkammare, totalbedömning av de parametrar som påverkar männis­kans värmebalans samt inkludering av aspekter kring mänskliga rättigheter.

Avhandlingen har dessutom ett holistiskt tillvägagångssätt när åtgärder analyserats och där hållbara och regionspecifika lösningar lyfts fram för att säkerställa att lösningar för utsatta arbetstagare innehåller lokalt lämplig teknik.

Ett tydligt resultat av avhandlingen är tillämpningen av en fysiologisk beräkningsmodell för att uppskatta och förutspå produktivitetsförsämring på grund av värmeexponering. Detta är en samhällskostnad som inte inkluderats i kända ekonomiska analyser och rapporter om klimatförändringarnas påverkan på ekonomin.

Avhandlingen kombinerar hög vetenskaplig kvalitet med samhällelig relevans, speglar nyttan av tvärdisciplinärt samarbete och är dessutom mycket välskriven.”

Ett särskilt hedersomnämnande gick till Jayeon Lindellee, Lunds universitet med avhandlingen “Beyond Retrenchment. The Multi-Pillarization of Unemployment Provision in Sweden.”

Per Lindberg, juryns ordförande

Kallelse till årsmöte

0

Kallelse till Falf årsmöte 11 juni kl 17-17.30, Arbetets museum, Norrköping
Punkter på dagordningen

  1. Fråga om kallelse skett i behörig ordning
  2. Upprättande av röstlängd
  3. Val av mötesfunktionärer
  4. Fastställande av dagordning
  5. Behandling av verksamhets- och revisionsberättelse
  6. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
  7. Fastställande av medlemsavgift  
  8. Beslut om eventuellt arvode för styrelse och revisor
  9. Val av ordförande, ledamöter, suppleanter, revisor och valberedning
  10. Behandling av styrelsens förslag och förslag enligt väckta motioner

/Styrelsen

Vi ses på FALF-konferensen 2019 – årets stora arbetslivskonferens 10-12 juni, som i år arrangeras på Arbetets museum i Norrköping, mitt i det vackra och historiskt värdefulla industrilandskapet. https://liu.se/forskning/falf-2019

Läs de spännande avhandlingarna som nominerats till bästa avhandling 2018!

0

Intresset för att nominera avhandlingar till ”Arbetsmiljöhögskolans pris för bästa avhandling i Sverige inom forskningsområdet arbetsliv och arbetsmiljö” har varit stort även i år. Hela 11 avhandlingar har nominerats. Dessa visar på olika sätt på bred, djup och originalitet inom arbetslivsforskningen – såväl som praktiska implikationer och samhällsnytta! Juryn består av styrelsen för FALF. Samtliga nominerade avhandlingarna har bedömts utifrån kriterierna ”Relevans för forskningsområdet arbetsliv och arbetsmiljö”, ”Tillämpbarhet och samhällsnytta” samt ”Vetenskaplig kvalitet”. Priset är instiftat av Arbetsmiljöhögskolan vid Lunds universitet och delas ut i samband med årets FALF-konferens.

Nominerade (utan inbördes ordning) för bästa avhandling 2018 är:

Anna Williamssons, KTH, Stockholm

Avhandlingens titel: Change agents and use of visual management tools in care process redesign – implications on working conditions for operative managers and healthcare professionals

Länk: http://kth.diva-portal.org/smash/get/diva2:1261420/FULLTEXT01.pdf

Ida de Wit Sandström, Lunds universitet

Avhandlingens titel: Kärleksaffären. Kvinnor och köpenskap i kustens kommers

Länk: http://portal.research.lu.se/portal/files/60883593/MAK278_dewitsandstrom_OA_pdf.pdf

Jayeon Lindellee, Socialhögskolan, Lund

Avhandlingens titel: Beyond Retrenchment. The Multi-Pillarization of Unemployment Provision in Sweden

Länk: http://portal.research.lu.se/portal/files/53825984/Beyond_Retrenchment._Multi_Pillarization_of_Unemployment_Benefit_Provision_in_Sweden.pdf     

Johanna Stengård, Folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet
Avhandlingens titel: Being stuck in the workplace: Who is locked-in and what are the implications for well-being and health?
Länk: http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1195272&dswid=-361

Karin Lundgren Kownacki, Designvetenskaper, LTH, Lunds universitet
Avhandlingens titel: The heat is on – Evaluation of workplace heat stress under a changing climate
Länk: http://portal.research.lu.se/portal/files/37828511/Lundgren_Kownacki_Thesis_2018.pdf

Kristina Sutter-Beime, Handelshögskolan, Örebro universitet
Avhandlingens titel: Den avvikande anställda. En studie av den disciplinära processens misslyckande
Länk: https://oru.diva-portal.org/smash/get/diva2:1178536/FULLTEXT01.pdf

Linda Rolfö, KTH, Stockholm
Avhandlingens titel: Activity-based flexible office work environments – Design and implementation processes and outcomes
Länk: http://kth.diva-portal.org/smash/get/diva2:1265084/FULLTEXT02.pdf

Mats Fred, Globala Politiska Studier, Malmö Universitet 
Avhandlingens titel: Projectification: The Trojan horse of local government
Länk: http://portal.research.lu.se/portal/en/publications/projectification(e11a163b-eda3-4252-9c52-6cec01c9ef0b).html

Pia Andersson, Sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet
Avhandlingens titel: Making Room for Complexity in Group Collaborations:The Roles of Scaffolding and Facilitation
Länk: http://hdl.handle.net/2077/57854

Robert Lundmark, Psykologi, Umeå Universitet
Avhandlingens titel: Making or Breaking Organizational Interventions: The Role of Leadership
Länk: https://openarchive.ki.se/xmlui/handle/10616/46370

Ylva Wallinder, Sociologi och Arbetsvetenskap, GU
Avhandlingens titel: Imagined Independence. Institutional Conditions and Individual Opportunities in European Labour Markets
Länk: https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/57784  

Dags att anmäla sig till FALF 2019!

0

För anmälan och mer info, se https://liu.se/forskning/falf-2019. Deadline för early bird-avgift är 15 april.

Hemsidan uppdateras löpande, läs gärna senaste info om våra fem keynotes Ellen MacEachen, Staffan Laestadius, Gunnel Hensing, Per-Erik Ellström och Mikael Rostila.

Välkommen till FALF 2019 på Arbetets museum i Norrköping 10-12 juni!

Väl mött!

Organisationskommittén för FALF 2019

Bästa avhandling 2018 – påminnelse

0

Välkomna att nominera bästa avhandlingen 2018 inom forskningsområdet Arbetsliv och Arbetsmiljö!

Nu är det dags för en ny nomineringsomgång avseende bästa avhandling i Sverige inom forskningsområdet arbetsliv och arbetsmiljö. Priset är instiftat av Arbetsmiljöhögskolan vid Lunds universitet. Vinnaren får ta emot utmärkelsen Bästa avhandling och 10 000 kronor på den arbetslivskonferens som Forum för arbetslivsforskning (FALF) arrangerar i Norrköping 10-12 juni 2019.

Juryn utgörs av FALF:s styrelse som bedömer nominerade avhandlingar utifrån tre kriterier:1. Relevans för forskningsområdet arbetsliv och arbetsmiljö 2. Vetenskaplig kvalitet 3. Tillämpbarhet och samhällsnytta

Vem kan nomineras?

Nomineras kan den som disputerat i Sverige under 2018 med en doktorsavhandling inom forskningsområdet arbetsliv och arbetsmiljö. Forskningsområdet arbetsliv och arbetsmiljö är brett och juryn välkomnar relevanta avhandlingar från alla vetenskapliga miljöer.

Vem kan nominera?

Vem som helst kan nominera, även författaren kan nominera sin egen avhandling.

Nominering görs enligt följande:

Nomineringen sker per e-post senast 28 februari 2019 till: per.lindberg@hig.se

I ämnesraden anges: Bästa avhandling 2018

I nomineringen anges: 

a/ avhandlingens titel

b/ författarens namn, hemvist samt kontaktuppgifter

c/ namn på den som nominerar samt dennes kontaktuppgifter;

Bifoga:

d/ Pdf med underskriven motivering

e/ Pdf med avhandlingen alt. länk till avhandlingens elektroniska fulltext-publicering 

Skicka dessutom ett fysiskt exemplar av avhandlingen samt ett undertecknat nomineringsbrev om max 500 ord där nomineringen motiveras utifrån de tre ovan nämnda kriterierna. 

Fysiskt exemplar (1 ex.) av avhandlingen samt nomineringsbrev skickas senast den 28 februari 2019 till:

Per Lindberg
Brännkyrkagatan 48
118 22 Stockholm

Observera att ev. ofullständig nominering som inte kompletterats senast den 28 februari beaktas inte av juryn.

För ev. frågor: per.lindberg@hig.se