FALF 2018
Arbetet - problem eller potential för en hållbar livsmiljö?
Högskolan i Gävle bjuder in till FALF-konferens 10 - 12 juni 2018
Mer information
Creating a sustainable future of work
in the Nordic Countries
Nordic Work Life Conference 2018 (NWLC 2018) Oslo, Norway, June 13-15 2018
More information

Ny ordförande i Falf

0

Vid årsmötet valdes Lotta Dellve till ordförande Lotta är professor i Arbetsvetenskap vid Inst. för Sociologi och Arbetsvetenskap vid Göteborgs Universitet och har en bred erfarenhet av arbetslivsforskning med affilieringar inom arbetshälsa, ergonomi, ledarskap och organisering. Hennes forskningsområde rör förutsättningar och former för god arbetsmiljö och social hållbarhet, till exempel genom ledning och organisering.

Lyckad konferens i arbetslivsforskning

0

FALF – forum för arbetslivsforskning, arrangerar varje år en nationell arbetslivskonferens och årets upplaga var förlagd till SLU Alnarps campus. Under 13-15 juni samlades bortåt 100 forskare och andra intresserade för att diskutera arbetslivsforskning under temat ”Arbetslivets utmaningar i staden och på landsbygden”. Från glesbygdens ensamarbete i skogen till storstadens kontorslandskap – arbetsplatser finns överallt och kan se ut på olika vis.

Läs mer och se bilder från konferensen på SLU:s webbplats

Ny bok: På jakt efter framtidens arbete

1

På jakt efter framtidens arbete. Utmaningar i arbetets organisering och forskning
Åke Sandberg (red). Tankesmedjan Tiden 2016.

I höstas presenterade regeringen en forskningsproposition och där finns en viss satsning på arbetslivet och tankar om samverkan forskning – samhälle. Nyligen kom utredningen om ett nationellt arbetsmiljöcentrum för utvärdering och kunskapsförmedling.

I en aktuell bok skriver tjugoåtta forskare i tjugofyra kapitel om läget i forskningen om arbetslivet, särskilt om arbete och organisation och vad som behöver förändras. I fokus finns arbetets organisering som bestämmer arbetskvalitet och hur arbetsmiljön blir för individerna – organisations- och samhällsforskning lyfts fram vid sidan av den idag dominerande inriktningen på individ, vård och management. Frågor om forskningens finansiering, samordning, utvärdering och kunskapsförmedling behandlas och radikala förändringar föreslås.

Ladda ner hela boken här eller på Tankesmedjan Tiden.

Mer information 

Nominerade till bästa avhandling 2016

0

Intresset för att nominera avhandlingar till Bästa avhandling inom forskningsområdet arbetsliv och arbetsmiljö har varit stort i år. Det nominerade fältet visare på bredden inom arbetslivsforskningen i Sverige vilket bådar gott för framtiden.

Juryn består av styrelsen för FALF och de nominerade avhandlingarna bedöms utifrån kriterierna ”Relevans för forskningsområdet arbetsliv och arbetsmiljö”, ”Tillämpbarhet och samhällsnytta” samt ”Vetenskaplig kvalitet”. Priset, som är instiftat av Arbetsmiljöhögskolan vid Lunds universitet, delas ut i samband med årets FALF-konferens. Nominerade (utan inbördes ordning) för bästa avhandling 2016 är:

Helena Lundberg,
Arbetsvetenskap/Karlstad Universitet
Avhandlingens titel: Strävan efter värdighet. En studie av servicearbete
http://kau.diva-portal.org/smash/get/diva2:903986/FULLTEXT01.pdf

Patrik Vulkan
Sociologi och arbetsvetenskap/Göteborgs Universitet
Avhandlingens titel: The Microfundations of Flexicurity
http://www.gu.se/forskning/publikation/?publicationId=243850

Pernilla Lindskog
Ergonomi/Skolan för Teknik och Hälsa/KTH
Avhandlingens titel: Reaching at Sustainable Development. Lean in the Public Sector
http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A957330&dswid=4660

Linda Corin
Sociologi och arbetsvetenskap/ Göteborgs Universitet
Avhandlingens titel: Job demands, job resources, and consequences for managerial sustainability in the public sector. A contextual approach.
https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/42312

Maria Boström
Arbets- och miljömed/ Samhällsmedicin och Folkhälsa/Göteborgs Universitet
Avhandlingens titel: Work ability in young adults
https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/44850

Ana Maria Vargas
Faculty of Social Sciences | Department of Sociology of Law | Lund University
Facultà di Giurisprudenza | Dipartimento di Scienze Giuridiche | University of Milan
Avhandlingens titel: Outside the Law – An Ethnographic Study Of Street Vendors In
https://papers.ssrn.com/sol3/papers2.cfm?abstract_id=2837686

Welcome to Joy at work in Lund 20 – 23 augusti 2017

0

The conference for a creative and sustainable working life!

Joy at Work is organised by the Ergonomics and Aerosol Technology Division at the Department of Design Sciences, Lund University’s Faculty of Engineering (LTH) in association with the Ergonomics and Human Factors Society of Sweden (EHSS).

The venue for Joy at Work is the Ingvar Kamprad Designcentrum (IKDC) with direct access to the research laboratories, prototype workshops and the School of Industrial Design. IKDC is geographically situated on the border between Lund University and IDEON Science Park. Lund is beautiful in August, and the University is also celebrating its 350th anniversary with grandeur. In addition to a variety of exhibits, you will also experience the feeling of a classic university at the conference dinner in the heart of Lund in the AF Castle with all its fine, old traditions.

More info and registration: http://www.lth.se/nes2017/about/