Den hälsofrämjande arbetsplatsen: individ-, grupp- och organisationsperspektiv (7,5 hp)

Kursen vänder sig till doktorander som är intresserade av att bredda och fördjupa kunskapen om arbetsvillkor, stress och hälsa utifrån individ, grupp och organisationsperspektiv. Inom området arbete och hälsa har intresset förskjutits från riskfaktorer och sjukdomsprevention mot friskfaktorer och hälsofrämjande arbete. Intresset inriktas alltmer på hur organisation, styrning, produktivitet och arbetsmiljö påverkar hälsan med sikte på att skapa stödjande miljöer för hållbar hälsa. I kursen studeras psykosocial job design (arbetsutformning som inkluderar psykosociala faktorer) utifrån två olika perspektiv: dels det klassiska som diskuterar olika arbetsmiljö-karakteristika och dels ett som bygger vidare på ett sociotekniskt synsätt som rör design av arbetssystem ur ett socialt perspektiv. Kursen behandlar utformning av hälsofrämjande interventioner och konsekvenser av olika sociotekniska system i relation till hälsa och hållbar utveckling.

Kursen ges inom ramen för FALF:s nationella forskarskola (Forum för arbetslivsforskning https://falf.se).

Kursen är öppen att söka för doktorander från alla svenska lärosäten. Tio doktorander väljs ut så att det blir en spridning på deltagare med avseende på disciplin, kön och geografi. Resor och logi finansieras av FALF:s nationella forskarskola.

Förkunskapskrav

Antagen till forskarutbildningen vid något av lärosätena som samverkar i FALF:s nationella forskarskola.

Examinatorer och lärare

  • Kerstin Isaksson, Professor i psykologi, ämnesansvarig Arbetslivsvetenskap
  • Per Tillgren, Professor i folkhälsovetenskap
  • Wanja Astvik, Docent i psykologi
  • Sharareh Akhavan, Docent i folkhälsovetenskap
  • Robert Larsson, FD i Arbetslivsvetenskap

Dessa lärare är verksamma vid Mälardalens högskola. Dessutom medverkar som gästlärare

Andrea Eriksson, postdoktor, KTH, Gunnar Aronsson, professor i psykologi, SU, Karina Nielsen, professor i psykologi, University of East Anglia, UK. Kurslitteraturen kommer att bestå av artiklar kopplade till respektive tema.

Upplägg

Kursen genomförs under HT 2015 vid Mälardalens högskola i Västerås och omfattar tre träffar á två dagar. Dag 1 börjar kl. 11 och slutar kl. 17, dag 2 börjar kl. 9 och avslutas kl. 15. Träffarna består av föreläsningar och seminarier som kräver förberedelser (i form av ett skriftligt underlag) och aktivt deltagande. Vid samtliga tre tillfällen kommer både lärare från Mälardalens högskola och gästföreläsare att medverka. Undervisningen genomförs på svenska med undantag av Karina Nielsens föreläsning som är på engelska. Litteraturen är på svenska och engelska. Det är viktigt att börja läsa litteraturen redan innan kursstart. Redan till första träffen förväntas deltagarna ha gjort en preliminär skiss av sitt blivande paper. Detaljerad information skickas ut innan kursstart.

Träff 1. Introduktion till hälsofrämjande arbete, 5-6 november

Ansvariga lärare: Per Tillgren och Sharareh Akhavan

Torsdag 5/11, kl. 11-17

Kursintroduktion inklusive lätt lunch: genomgång av kursens innehåll och arbetssätt. Kursdeltagarna och lärarna presenterar sig själva.

13.30-17

Introduktion om hälsofrämjande arbete, Per Tillgren

Ojämlikhet, konsekvenser för organisation och arbetsmiljö, Sharareh Akhavan

Gästföreläsare: Andrea Eriksson, KTH Stockholm: Arbetsplatsen som stödjande miljö

Fredag 6/11, kl. 09-15

Seminarium: Doktoranderna presenterar en preliminär skiss av sitt blivande paper.

Träff 2. Att utforma hälsofrämjande arbetsplatser, 10-11 december

Ansvariga lärare: Wanja Astvik och Kerstin Isaksson

Torsdag den 10/12 , kl. 11-17

Teorier om arbete och hälsa Wanja Astvik

Arbetsutformning och andra resurser i organisationer Kerstin Isaksson

Gästföreläsare: Gunnar Aronsson, Stockholms universitet: Hälsofrämjande arbete – ett forskningsexempel

Fredag 11/12, kl. 09-15

Presentation och diskussion kring projektet RE-SU-LEAD (Positivt, hållbart och hälsofrämjande ledarskap)

Lärare: Kerstin Isaksson, Robert Larsson

Träff 3. Interventioner på arbetsplatser för att främja hälsa, 14-15 januari 2016

Ansvariga lärare: Kerstin Isaksson och Robert Larsson

Torsdag 14/1 kl. 11-17

Gästföreläsare:

  • Karina Nielsen, University of East Anglia, Norwich UK: Health promoting interventions in the workplace.

Studentaktivitet: Diskussion och förberedelser inför examination av papers

Fredag 15/1, kl. 9-17

Ansvariga lärare: Kerstin Isaksson, Per Tillgren, Wanja Astvik, Sharareh Akhavan,

Examination: Genomgång av doktorandernas texter i grupper. Slutgiltig kursuppgift lämnas in senast den 31 januari 2015.

Examination

För att få betyget godkänt krävs:

  • Aktivt deltagande vid undervisningstillfällena.
  • Individuellt författad kursuppgift i form av en artikel om ca 15 sidor och där författaren redovisar lärdomar från kurslitteraturen relaterat till eget avhandlingsarbete. Skrivandet av artikeln pågår under kursens gång. Den färdiga artikeln kan eventuellt publiceras i tidskriften ”Arbetsliv i omvandling”.

Ansökan

Ansökan görs genom att skicka in den bifogade blanketten till Kerstin Isaksson, professor i Psykologi senast den 1 september 2015, Adressen är: Akademin för hälsa, vård och välfärd (HVV), Mälardalens Högskola, Box 883, 721 23 Västerås eller via E-post: kerstin.isaksson@mdh.se, telefon: 021 107316.

Ansökningsblankett (Word)

Kursbeskrivning (PDF)

Välkomna!

Kurslitteratur och övriga läromedel

Meddelas senare