Konferens 2011

Det nya arbetslivet i fokus på universitetet

Både positiva och negativa inslag kan väntas i framtidens arbetsliv. Det vill forskare diskutera under en nationell konferens i sommar som Luleå tekniska universitet står värd för. Det sker inom ramen för (FALF) Forum för arbetslivsforskning som håller konferens för fjärde året i rad.


– Det är ett sätt att hålla kvar det gemensamma forskningsfokuset som vi tycker är väldigt viktigt, säger Lena Abrahamsson, professor i arbetsvetenskap vid LTU, tillika ordförande i FALF.

 

Sommarens konferens ”Det nya arbetslivet” är i hög grad tvärvetenskaplig och med huvudtalare som representerar ett brett forskningsspektra inom arbetsvetenskapen.

Töres Theorell är en auktoritet inom svensk arbetslivsforskning, Svend Erik Mathiassen vid Högskolan i Gävle är bl a forskningschef vid ett centrum för forskning om belastningsskador och Elisabeth Lagerlöf chef för information och kommunikation inom en EU-organisation för bättre arbets- och levnadsvillkor och tidigare verksam inom statliga Arbetslivsinstitutet.

 

Den årligt återkommande konferensen FALF är ett sätt att sammanföra forskare från olika discipliner med intresse för arbetslivets villkor. Förutom konferens finns även en forskarskola och ett arbetslivsbibliotek inom FALF:s verksamhet.

”Det nya arbetslivet” är temat för årets konferens där moderna begrepp som New Public Management och Lean Production kommer att diskuteras.

– Den allra enklaste formen av Lean går ut på att man ska göra det så magert som möjligt.

Metoden blir mer och mer vanligt inom offentlig sektor och är mer problematiskt när det införs där. Man måste använda Lean på ett annat sätt i offentlig verksamhet än inom industrin och det här behöver man verkligen diskutera, säger Lena Abrahamsson.

Lärande på arbetsplatserna är ett annan ämne som efterfrågas och som kommer att tas upp under konferensen. Med det menas att man har kompetensutveckling i det dagliga arbetet vilket kan vara naturligt i vissa jobb men inte i andra.

– Det ska även kunna finnas på andra arbetsplatser och då är forskning viktig som kan visa hur det går att åstadkomma, säger Lena Abrahamsson.

—————————————–

DET NYA ARBETSLIVET

 

Konferens 15-17 juni 2011

 

Forum för arbetslivsforskning (FALF) inbjuder tillsammans med Arbetsvetenskap vid Luleå tekniska universitet till 2011 års arbetslivskonferens. Konferensen vänder sig till forskare och praktiker som utifrån olika utgångspunkter kan bidra till en diskussion om de förändringar arbetslivet genomgår. Vår ambition är att samla forskare från ett brett kunskaps- och forskningsfält. Konferensen är tvärvetenskaplig och uppmanar därmed till en livfull diskussion mellan företrädare från olika discipliner och verksamhetsområden.

 

Årets konferens har temat: Det nya arbetslivet. Syftet med detta tema är att belysa de förändringsprocesser som präglar dagens arbetsliv, både generella och mer verksamhetsspecifika, och de problem och möjligheter som följer med dessa. Arbetslivets villkor påverkas exempelvis av New Public Management och Lean Production, tillsammans med mer övergripande skeenden som exempelvis ökad globalisering och internationalisering. Det går också att se en rad gamla problem som lever kvar, men kanske i nya kontexter. Utifrån detta övergripande tema kan underteman formuleras vilka möjliggör mer specifika frågeställningar. Vi vill erbjuda landets arbetslivsforskare en möjlighet att styra konferensens teman och innehåll genom intresseanmälningar, förslag på teman, förslag på workshops och papers. Vi välkomnar alltså förslag på intressanta frågor och teman! Det går också bra att ansluta till teman som exempelvis interaktiv arbetslivsforskning, säkerhet/säkerhetskultur, ergonomi, ergonomisk design, arbetshälsa, rehabilitering, stress, ledarskap, produktion/produktionssystem, lärande, arbetsorganisation, arbetsmedicin, arbetsmarknad, innovation, entreprenörskap, förändringsmetoder, arbetsrätt, corporate social responsibility, arbetets historia, jämställdhet och genus etc.

Onsdag 15/6 Båttur på kvällen i Luleå skärgård

Torsdag 16/6 Konferens heldag, FALF:s årsmöte, konferensmiddag

Fredag 17/6 Konferens förmiddag, avslut vid lunchtid

Datum abstracts: 28/3

Datum full papers: 16/5

2011 års konferens är den 4:e i ordningen. Konferensen har tidigare arrangerats i Växjö (2008), i Göteborg (2009) och i Malmö (2010). Tidigare konferenser har samlat ca 150 personer aktiva inom forskningsfältet arbetslivsforskning. En spännande nyhet vid årets konferens är att Arbetsmiljöhögskolans pris för årets bästa avhandling i Sverige inom forskningsområdet arbetsliv och arbetsmiljö kommer att delas ut. Prissumman är 10.000 kr och gäller för avhandlingar skrivna under 2010. Mer info om hur du gör för att nominera någon finns på falf.se . Vid konferensen kommer vi även att erbjuda ett speciellt spår för doktorander som deltagit i FALF:s nationella forskarskola.

  • Konferensavgiften för doktorander är 1 200 kr
  • Konferensavgiften för forskare och övriga deltagare är 1 950 kr
  • OBS! Du kan välja om du vill bli fakturerad eller betala med kort.

Information om konferensen läggs ut löpande på FALF:s hemsida: (falf.se/konferens-2011). Abstracts, frågor och synpunkter skickas till Leif Berglund och Josefin Rönnbäck på adressen: falf2011@ltu.se eller ring 0920-49 30 87

Välkommen!