Ledarskap i ett globalt perspektiv (7,5 Hp)

Inbjudan till doktorandkurs

Ledarskap i ett globalt perspektiv (7,5 Hp)

Ladda ner kursbeskrivning (pdf)

Kursen ges inom ramen för FALFs nationella forskarskola

Innehåll och fokus: Den ökande globaliseringen har medfört ett behov för organisationer att förstå ”nationella” särdrag för att effektivt bedriva verksamhet i olika länder, vilket har lett till växande intresse för interkulturella managementstudier. Genom denna typ av studier finns det en risk att det signaleras ett statiskt förhållningssätt till begreppet ”kultur” som tenderar att överordna ett västerländskt perspektiv över andra. För att inte reproducera den dominerande diskursen inom fältet utgår föreliggande kurs från ett kritiskt perspektiv som ifrågasätter och undersöker för givet tagna utgångspunkter och normer kring ledarskap och medarbetarskap. Med hjälp av aktuell flervetenskaplig forskning som bygger på olika metodologiska ansatser inom området analyseras ledarskap och medarbetarskap i ett globalt perspektiv utifrån teman etnicitet, genus, organisationskultur, lärande och effektivitet.

Kursledare är prof. Tuija Muhonen, Institutionen för Urbana Studier, Malmö Högskola.

Kursen är öppen att söka för doktorander (antagen till forskarutbildningen) från alla svenska lärosäten. 10 deltagare väljs ut så att det blir en spridning med avseende på disciplin, kön och geografi. Resor och logi finansieras av FALFs nationella forskarskola.

Kursen genomförs under HT 2014 vid Malmö högskola och omfattar tre träffar á två dagar. Dag 1 börjar kl. 13 och slutar kl. 17, dag 2 börjar kl. 9 och avslutas kl. 13.

  • 10 – 11 oktober. Ansvariga lärare: Tuija Muhonen och Sandra Jönsson
  • 24 – 25 oktober. Ansvariga lärare: Anders S Wigerfelt och Christina Scholten
  • 21 – 22 november. Ansvarig lärare: Per Sederblad

Träffarna består av föreläsningar och seminarier som kräver förberedelser (i form av ett skriftligt underlag) och aktivt deltagande. Vid samtliga tillfällen kommer gästföreläsare att medverka.

Examination sker genom att deltagarna under kursens gång arbetar med en uppsats/artikel som syftar till eventuell publicering i tidskriften ”Arbetsliv i omvandling”.

Ansökan ska vara inskickad senast 28 maj 2014 till undertecknad. Schema, litteraturlista och annan kursinformation hittar du i kursbeskrivningen (Ladda ner pdf).

Tuija Muhonen, professor i arbetsvetenskap, Institutionen för Urbana Studier, Malmö Högskola. E-post: tuija.muhonen@mah.se, telefon: 040-665 77 99.

Hjärtligt välkomna!