”Frivillig och ofrivillig rörlighet och inbäddning i arbetslivet: Psykologiska och organisatoriska perspektiv” (7,5 hp)

Inbjudan till doktorandkurs:

(Inställd, men kommer att gå under 2016)

Ladda ner kursbeskrivning och schema  (pdf)

Kursen arrangeras inom den nationella forskarskolan för arbetsvetenskap, genom Forum för arbetslivsforskning (FALF). Denna kurs arrangeras på Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet, i samarbete med den av FORTE finansierade forskarskolan för Stockholm Stress Center (SSC).

Innehåll: Kursen tar sin utgångspunkt i de förändringar som präglar dagens arbetsliv och innefattar psykologiska perspektiv på rörlighet och inbäddning. Medan frivillig rörlighet är en naturlig del i karriärutveckling och arbetsbyten, är ofrivillig rörlighet ofta en följd av övertalighet i samband med organisationsförändringar. Även avsaknad av rörlighet (inbäddning) kan vara frivillig, d.v.s. att stanna i en organisation där villkoren och utvecklingsmöjligheterna är goda, eller ofrivillig, d.v.s. att stanna i brist på alternativ. Kursen relaterar individförhållanden till samhällsutveckling, arbetsmarknad och organisatoriska villkor. Konsekvenser av rörlighet/inbäddning för hälsa och arbetsglädje behandlas. Stor vikt läggs vid hur individen hanterar sina villkor liksom på hur olika aktörer kan medverka till mer gynnsamma mönster av rörlighet och inbäddning. Ett flertal lärare från Stockholms universitet medverkar.

Deltagare: Kursen är öppen att söka för doktorander (som är antagna till forskarutbildning) från alla svenska lärosäten. Inom ramen för FALFs forskarskola väljs tio deltagare ut så att det blir en spridning med avseende på disciplin, kön och geografi; för dessa doktorander finansieras resor och logi av FALFs nationella forskarskola. Kursen är även öppen att söka för doktorander från hela landet genom SSCs forskarskola; för dessa doktorander gäller villkor inom SSCs forskarskola för kost och logi. Kursen är även öppen för doktorander inom forskarutbildningen på Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet; för dessa doktorander gäller sedvanliga villkor.

Examination: Denna sker genom (1) aktiv medverkan i kursens föreläsnings- och seminarietillfällen samt (2) individuellt författat paper som presenteras för övriga kursdeltagare i form av poster.

Kurslitteratur: En lärobok kompletteras med artiklar (motsv).

 

Hjärtligt välkommen!

Magnus Sverke, professor, Psykologiska institutionen, Stockholms universitet (magnus.sverke@psychology.su.se, 08-16 14 19)

Helena Falkenberg, post-doc, Psykologiska institutionen, Stockholms universitet (hfg@psychology.su.se, 08-16 38 75)

Johnny Hellgren, docent, Psykologiska institutionen, Stockholms universitet (jhn@psychology.su.se, 08-16 13 88)