Fallstudier och etnografisk analys i arbetslivsforskningen (7,5 Hp)

Inbjudan till doktorandkurs

Kursen ingår i den Nationella forskarskolan i arbetsvetenskap II som ”ägs” av FALF, Forum för arbetslivsforskning (https://falf.se). Detta är den andra omgången av forskarskolan och den administreras av Karlstads universitet och har finansiering från FAS. Forskarskolan består av sex forskarutbildningskurser – en kurs per termin under tre år (2013-2015). Varje kurs söks separat.

Den här kursen riktar sig till doktorander som är intresserade av att utveckla sina kunskaper i att analysera och genomföra kvalitativa studier med anknytning till arbetsliv, arbete, teknik och organisation inom sina respektive avhandlingsarbeten. Kursen behandlar olika sätt att analysera och jämföra kvalitativt fallstudiematerial. Vi kommer att diskutera längs två huvudspår materialdrivna resp. teoridrivna fallstudier. Två flankerande teman kommer också att behandlas; nämligen vad som brukar utmärka falljämförelser samt hur en, eller flera, fallstudier kan ges analytiskt djup genom att placeras i ”tid och rum”. Kursen har också en dold dagordning som handlar om att deltagarna ska lära sig att i ett urval texter själva vaska fram analytiska och metodologiska lärdomar. Vi kommer därför att läsa klassiska och lärorika texter som, rätt uppsprättade, ger kunskap om hur analyser av det här slaget kan genomföras.

Kursledare är prof. Paavo Bergman, Inst. f samhällsvetenskaper, Södertörns högskola.

Kursen är öppen att söka för doktorander (antagen till forskarutbildningen) från alla svenska lärosäten. Deltagare väljs ut så att det blir en spridning med avseende på geografi, kön och disciplin. 10 doktorander får resor och logi finansierat via Nationella forskarskolan i arbetsvetenskap II. Utöver dessa 10 deltagare finns preliminärt några platser öppna att söka, men för dessa deltagare gäller lokala regler (t.ex. får de bekosta resor och logi själva).

Kursen genomförs under HT 2013 och omfattar tre träffar á två dagar under Ht 2013: 17-18 oktober, 28 – 29 november och 9 – 10 januari (2014) i Flemingsberg. Varje träff börjar kl 13 och slutar kl 17 under den första mötesdagen. Dag 2 börjar kl 9 och avslutas kl 13. Träffarna kommer att bestå seminarier kring frågeställningar som deltagarna förberett genom (intensiv!) läsning av litteraturen. Introducerande och summerande föreläsningar kommer också att ges.

Examination sker genom att deltagarna skriver ett avslutande, individuell, uppsats och presenterar denna under det sista mötesstillfället. Vidare genom att kursdeltagarna skriver kortare papers till varje seminarietillfälle.

Schema, litteraturlista och annan kursinformation samt instruktioner om hur du ansöker hittar du på FALFs hemsida (https://falf.se) under rubriken Forskarskola. Ansökan ska vara
inskickad senast 13 augusti 2013 till undertecknad.

Hjärtligt välkomna!

Paavo Bergman
Professor i sociologi
Inst f Samhällsvetenskaper
141 89 Huddinge
e-post: paavo.bergman@sh.se
tfn 08 608 4013 / mob. 0706 86 62 78