Konferensprogram

Programmet som pdf
Med reservation för ändringar (senast uppdaterat 19/5)

Arbetsliv i förändring
19-21 maj 2010

Lokaler:
Onsdag 19/5     Orkanenbiblioteket, Nordenskiöldsgatan 10, Hus 1
Torsdag 20/5     Gäddan, Citadellsvägen 7
Konferensmiddag kl 19.00, Orkanen, Nordenskiöldsgatan 10, Hus 1
Fredag 21/5     Gäddan, Citadellsvägen 7
Registrering:
I samband med receptionen i Orkanen den 19/5 samt fr.o.m. 08.30 20/5 i Gäddan.

Onsdagen den 19 maj

Lokal: Orkanenbiblioteket, Nordenskiöldsgatan 10, Hus 1

16.00-18.00 Möjlighet för forskargrupper att träffas.

18.00-21.00 Reception och mottagning med lättare servering på Orkanenbiblioteket.

Klockan 19.00 ger författaren och debattören Fredrik Ekelund sin bild av arbetslivets förändring

Värd vid receptionen

 • Malmö högskolas rektor Lennart Olausson

Torsdagen den 20 maj

Lokal: Gäddan, Citadellsvägen 7

09.00-09.30 Välkomstanförande

 • Lunds universitets rektor Per Eriksson, Malmö högskolas vice rektor Eva Engquist

09.30-10.15 Plenarföreläsning I

 • Håkan Hydén, Professor i rättssociologi vid Rättssociologiska enheten, Lunds universitet.

10.15-10.45 Kaffe och posterutställning.

10.45-11.30 Parallella paper-sessioner I

1.a Workshop. Interaktiv arbetslivsforskning – En workshop för gemensamt kunskapande sal 325
Läs mer!

Ordf. professor Ewa Gunnarsson

 • SIRA, The Swedish Interactive Research Association, som arrangör.

1.b Ledarskap och arbetsorganisation sal 324
Ordf. fil.dr Bertil Rolandsson

 • Professor Mikael Holmqvist, docent Christian Maravelias: Styrning och utveckling av             “hälsosamma medarbetare” i post-byråkratiska organisationer
 • Professor Gunvor Gard: Fungerande multiprofessionellt teamarbete inom primärvården. Utopi eller verklighet?
 • Docent Michael Allvin: Självständiga lärosäten

1.c Sjuk och/eller frisk sal 323
Ordf. fil.dr Calle Rosengren

 • Utredare Sten Gellerstedt: Långtidssjuk och sedan? Uppföljning av 260 000 långtidssjuka
 • Fil.dr. Björn Johnson: Kampen om sjukfrånvaron
 • Docent Eva Torkelson: Anställningsotrygghet och mental ohälsa; en studie i samband med en organisationsförändring inom telekom

1.d Fysisk arbetsmiljö sal 308
Ordf. professor Mats Bohgard

 • Docent Kristina Jakobsson: När det förebyggande arbetsmiljöarbetet och tillsynen fallerar –             en fallstudie från återvinning av kvicksilver från lysrör
 • Professor Peter Lundqvist: Injury prevention in Swedish agriculture
 • Fil.dr. Björn Ohlsson: Från seniorbalaser till resursarbetsplatser – om rehabilitering och             arbetsanpassning på Volvo

1.e Det nya arbetslivet – perspektiv på Lean sal 307
Ordf. fil.dr Tobias Schölin

 • Docent Eva Lovén: Att vara eller inte vara kreativ i en effektiv produktutvecklingsorganisation?
 • Doktorand Stina Johansson: Facket och Lean – en litteraturstudie för tiden 1980-2010
 • Professor Lars Berggren: Metall, belastningsskadorna och det Goda Arbetet

11.45-12.30 Parallella paper-sessioner II

2.a Interaktiv forskning sal 325
Ordf. professor Ewa Gunnarsson

 • Doktorand Malin Lindberg: Validitet i interaktiv genusforskning om marginalisering i Sveriges innovationspolitik
 • Professor Ewa Gunnarsson: Mainstreaming gender competence and gender equality practices in an innovation system
 • Fil.dr. Agneta Hansson och Vision Manager Kicki Stridh: Interaktiva arenor – kulturmöten som      gnisslar och berikar

2.b Ledarskap och arbetsorganisation sal 324
Ordf. utvärderare Mats Andersson

 • Fil.dr. Agneta Brav: RASK – Relationer, arbete och serviceklimat inom detaljhandeln
 • Fil.dr. P-O Börnfelt: Kritiker på arbetsplatsen – illojala gnällspikar eller kreativa etikväktare
 • Doktorand Sofia Wistus: Partnerskap som organisationsform för utveckling

2.c Sjuk och/eller frisk sal 323
Ordf. fil.dr Björn Johnson

 • Docent Hélène Sandmark: Health, quality of sleep and professional career in female white-collar workers
 • Fil.mag. Hasse Nordlöf, fil.dr. Katarina Wijk: Uppfattningar om prioritering av arbetsmiljön i små och medelstora tillverkande företag
 • Doktorand Therese Öhrling: Lönsam arbetsmiljö för städare (OBS! Utgår p.g.a. sjukdom)
 • Ev. professor Lars-Erik Wolvén: How to make people Obey – on Machiavellian management
2.d Arbetsmarknad sal 308

Ordf. docent Anders Wigerfelt

 • Fil.dr. Ann Bergman, Professor Jan Ch Karlsson: Futures in Futures – en analys av hur fenomenet arbete hanteras i framtidsstudier
 • Doktorand Susanna Lundberg: Lokal identitet och arbetsmarknad i förändring
 • Fil.dr. Christer Johansson: Den ofrivillige företagaren – Starta eget-bidragsföretagande och en förändrad livssituation

2.e Det nya arbetslivet – perspektiv på Lean sal 307
Ordf. fil.dr Per Sederblad

 • Doktorand Mikael Brännmark: Is Lean No Longer Mean – An empirical study of Swedish manufacturing companies implementing Lean
 • Docent Margareta Oudhuis: Clashes between Japanese and Swedish Cultures – A study of a Japanese owned company in Sweden implementing Lean Production
 • Docent Rune Wigblad: En svensk ”flexicurity”-modell i omstruktureringar

2.f Arbete – Människa – Teknik sal 305
Ordf. fil.dr Måns Svensson

 • Docent Paavo Bergman: Kvinna bland stålmän
 • Professor Jan Johansson, professor Lena Abrahamsson, doktorand Eira Andersson: Från bergets djup till sjunde himlen
 • Fil.dr Victor Lundberg: Främlingsfientlighet och arbetarrörelsen

12.30-13.30, Lunch

13.30-14.15 Plenarföreläsning II

 • Lena Abrahamsson, professor i arbetsvetenskap vid institutionen för arbetsvetenskap, Luleå tekniska universitet.

14.15-14.45 Kaffe och posterutställning

14.45-15.45 Presentation av projektet ”Malmövisan” inleder tvärvetenskapliga gruppdiskussioner kring arbetslivsforskningens uppgifter.

 • Leds av fil.dr Christina Scholten, docent Per Wickenberg och doktorand Ulf Leo

16.00-17.00 FALF:s årsmöte  sal 125

17.30-18.30 SIRA:s årsmöte   sal 541

19.00 Konferensmiddag på Restaurang Nordensköld, Orkanen. Underhållning av och med projektet ”Malmövisan” (www.malmovisan.se).

Fredagen den 21 maj

Lokal: Gäddan, Citadellsvägen 7

09.00-09.45 Plenarföreläsning III.

 • MD & Ph D Catarina Nordander, Avdelningen för arbets- och miljömedicin, Lunds Universitet.

.
10.00-10.45 Parallella paper-sessioner III

3.a Interaktiv forskning sal 325
Ordf. professor Ewa Gunnarsson

 • Fil.dr. Eva Amundsdotter: Att framkalla och förändra ordningen – aktionsorienterad genusforskning för jämställda organisationer
 • Doktorand Mikael Brännmark: Interaktiv forskning – gemensamt kunskapande för allas nytta
 • Fil.dr. Eva Schömer: Genusvetenskapliga perspektiv på rätten

3.b Ledarskap och arbetsorganisation sal 324
Ordf. fil.dr P-O Börnfelt

 • Fil.dr. Monica Andersson Bäck: Conditions for middle-management in Swedish psychiatry
 • Professor Stefan Tengblad, Thomas Andersson: Resiliens hos ett underleverantörsföretag utan egna produkter
 • Fil.dr Elvi Richard, fil.dr. Maria Wolmesjö: Förutsättningar för hantering av etiska dilemman bland första linjens chefer

3.c Arbetsmarknad sal 323
Ordf. fil.dr Victor Lundberg

 • Professor Lena Gonäs, doktorand Line Holth: Breaking the Gender Stereotypes? The role of higher education in the IT-sector
 • Doktorand Line Holth: Revisiting Engineering, Masculinity and Technology studies: Old
 • Fil.dr. Bertil Rolandsson: Anställda programmerare och självstyrningstrategier i öppen             mjukvaruutveckling

3.d Det nya arbetslivet – perspektiv på flexibilitet sal 308
Ordf. docent Tuija Muhonen

 • Doktorand Hannes Kantelius: Inhyrningens logic
 • Fil.dr. Gunilla Olofsdotter: Individanpassad arbetstidsflexibilitet – Realitet eller utopi vid personalinhyrning
 • Fil.dr. Tommy Isidorsson, fil.dr. Kristina Håkansson: Fackliga förhållningssätt och hyres-arbetskraft

10.45-11.15 Kaffe och tvärvetenskapliga samtal

11.15-12.00 Parallella paper-sessioner IV

4.a Värderingar sal 325
Ordf. fil.dr Eva Schömer

 • Doktorand Marie Hansson: Att möta uppsägningar på arbetsplatsen – strategier och lärande i arbetslivets transitioner
 • Fil.dr. Sören Augustinsson: Konst i arbetslivet är en konst i sig
 • Doktorand Anneli Öljarstrand: Den mångtydiga församlingen – trosgemenskap, politisk arena, arbetsplats och frivilligorganisation

4.b Funktionshinder i arbetslivet sal 324
Ordf. docent Per Wickenberg

 • Doktorand Ignacio Concha-Ferreira: Corporate Social Responsibility och ”social hållbarhet” i arbetsliv och samhälle – ett försök att tolka CSR inom ramen för och integrering av funktions-hindrade.
 • Doktorand Jennifer Hobbins, doktorand Line Holth: Arbete som medicin
 • Professor Karl W Sandberg: Arbetsmarknad för arbetshandikappade

4.c Arbete – Människa – Teknik sal 305
Ordf. professor Håkan Hydén

 • Professor Lena Mårtensson: New air traffic management – new roles for pilots and air traffic controllers
 • Fil.dr. Calle Rosengren: Ska du gå hem redan?
 • Doktorand Rebecca Selberg, Fil.dr. Paula Mulinari: Feministiska perspektiv på arbete i senkapitalismen

4.d Stress sal 308
Ordf. docent Eva Torkelsson

 • Fil.dr. Gabriel Oxenstierna: Psykosociala faktorer i dagens arbetsliv och hur man mäter och beskriver dem
 • Doktorand Hanna Tuvesson Personalens erfarenheter av psykosocial vårdmiljö i relation till psykosocial arbetsmiljö och upplevd stress inom psykiatrisk slutenvård
 • Docent Hélène Sandmark: Online stress management among white collar workers

4.e Sjuk och/eller frisk sal 307
Ordf. fil.dr Mikael Ottosson

 • Docent Björn Karlson: Utmattade åter i arbete efter arbetsplatsintervention
 • Professor Ingemar Åkerlind: Verksamhetsstyrning, arbetsmiljö och hälsa i kommunal vård och omsorg
 • Jur.dr. Anna-Maria Westregård: Sjuknärvaro på arbetsplatserna

12.15-12.45 Avslutande paneldiskussion

 • key note speakers m.fl.