Creating a sustainable future of work in the Nordic Countries
Nordic Work Life Conference 2018 (NWLC 2018) Oslo, Norway, June 13-15 2018
More information
Arbetet - problem eller potential för en hållbar livsmiljö?
Högskolan i Gävle bjuder in till FALF-konferens 10 - 12 juni 2018
Mer information

Nordic Work Life Conference 2018 (NWLC 2018)

0

Invitation

The 9th Nordic Working Life Conference (NWLC 2018) http://www.fafo.no/index.php/en/events/nwlc-2018) is taking place in Oslo, Norway, June 13-15 2018 under the heading “Creating a sustainable future of work in the Nordic Countries”.  With this “Call for sessions” we invite you to suggest streams /sessions. We would also appreciate if you forward this invitation to colleagues who might be interested in the conference.

Call for Sessions/Streams

We welcome proposals for thematic sessions for the conference. In selecting streams, we will emphasise broad understandings of working life and the multidisciplinary nature of the conference. The proposal should include an abstract/short description of the planned session and contact information on the organisers. The deadline for proposals is 20 June 2017 (let us know if you want to send a proposal, but have problems with this deadline). The organising committee will review the proposals and the decisions will be announced on 15 August 2017. Please submit your proposal to nwlc2018@fafo.no

Other dates and deadlines: 

1 September 2017:    Call for papers/abstracts

1 November 2017:    Deadline for abstract proposals

1 December 2017:     Decisions on papers will be announced

15 April 2018:           Deadline for submitting extended abstracts/short papers

13-15 June 2018:       NWLC 2018 in Oslo, Norway

We can be reached by email nwlc2018@fafo.no.  The organizing committee can also be reached by sending an email to Kristine Nergaard, Fafo  (kne@fafo.no) or by telephone +4722088667/+47 41562363 (Kristine Nergaard).

On behalf of the organisers

Ida Drange, AFI/HIOA
Jon Erik Dølvik, Fafo
Kristine Nergaard, Fafo
Robert Salomon, AFI/HIOA

FORTE beviljar medel för en ny om omgång av FALFs nationella forskarskola i Arbetsvetenskap

0

Efter två lyckade omgångar av FALFs forskarskola kan det nu glädjande konstateras att FORTE har beviljat medel för omgång tre. Ambitionen med forskarskolan är att stärka kopplingarna mellan de arbetsvetenskapliga forskningsenheterna som finns ute i landet, stärka den arbetsvetenskapliga forskningen såväl inom våra respektive universitet som nationellt samt att främja generationsskiftet inom forskningsområdet. Sex stycken forskarkurser om 7,5 hp kommer att ges inom ramen för forskarskolan steg tre med planerad start höstterminen 2018. Kurserna är kostnadsfria för doktoranderna och forskarskolan bidrar med ersättning för resor och uppehälle.

Forskarskolan steg tre organiseras av avdelningen för Ergonomi och aerosolteknologi vid Lunds universitet och leds av Calle Rosengren. Till forskarskolan knyts en styrgrupp bestående av Ann Bergman, Christofer Rydenfält och Stig Vinberg. Styrgruppens uppgift är att vara rådgivare till föreståndaren samt att bestämma vilka kurser som ska ges. Som tidigare omgångar kommer det att vara möjligt för lärosäten att nominera kurser till forskarskolan. Mer info om detta kommer under hösten.

Lyckad konferens i arbetslivsforskning

0

FALF – forum för arbetslivsforskning, arrangerar varje år en nationell arbetslivskonferens och årets upplaga var förlagd till SLU Alnarps campus. Under 13-15 juni samlades bortåt 100 forskare och andra intresserade för att diskutera arbetslivsforskning under temat ”Arbetslivets utmaningar i staden och på landsbygden”. Från glesbygdens ensamarbete i skogen till storstadens kontorslandskap – arbetsplatser finns överallt och kan se ut på olika vis.

Läs mer och se bilder från konferensen på SLU:s webbplats

Ny bok: På jakt efter framtidens arbete

1

På jakt efter framtidens arbete. Utmaningar i arbetets organisering och forskning
Åke Sandberg (red). Tankesmedjan Tiden 2016.

I höstas presenterade regeringen en forskningsproposition och där finns en viss satsning på arbetslivet och tankar om samverkan forskning – samhälle. Nyligen kom utredningen om ett nationellt arbetsmiljöcentrum för utvärdering och kunskapsförmedling.

I en aktuell bok skriver tjugoåtta forskare i tjugofyra kapitel om läget i forskningen om arbetslivet, särskilt om arbete och organisation och vad som behöver förändras. I fokus finns arbetets organisering som bestämmer arbetskvalitet och hur arbetsmiljön blir för individerna – organisations- och samhällsforskning lyfts fram vid sidan av den idag dominerande inriktningen på individ, vård och management. Frågor om forskningens finansiering, samordning, utvärdering och kunskapsförmedling behandlas och radikala förändringar föreslås.

Ladda ner hela boken här eller på Tankesmedjan Tiden.

Mer information 

Nominerade till bästa avhandling 2016

0

Intresset för att nominera avhandlingar till Bästa avhandling inom forskningsområdet arbetsliv och arbetsmiljö har varit stort i år. Det nominerade fältet visare på bredden inom arbetslivsforskningen i Sverige vilket bådar gott för framtiden.

Juryn består av styrelsen för FALF och de nominerade avhandlingarna bedöms utifrån kriterierna ”Relevans för forskningsområdet arbetsliv och arbetsmiljö”, ”Tillämpbarhet och samhällsnytta” samt ”Vetenskaplig kvalitet”. Priset, som är instiftat av Arbetsmiljöhögskolan vid Lunds universitet, delas ut i samband med årets FALF-konferens. Nominerade (utan inbördes ordning) för bästa avhandling 2016 är:

Helena Lundberg,
Arbetsvetenskap/Karlstad Universitet
Avhandlingens titel: Strävan efter värdighet. En studie av servicearbete
http://kau.diva-portal.org/smash/get/diva2:903986/FULLTEXT01.pdf

Patrik Vulkan
Sociologi och arbetsvetenskap/Göteborgs Universitet
Avhandlingens titel: The Microfundations of Flexicurity
http://www.gu.se/forskning/publikation/?publicationId=243850

Pernilla Lindskog
Ergonomi/Skolan för Teknik och Hälsa/KTH
Avhandlingens titel: Reaching at Sustainable Development. Lean in the Public Sector
http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A957330&dswid=4660

Linda Corin
Sociologi och arbetsvetenskap/ Göteborgs Universitet
Avhandlingens titel: Job demands, job resources, and consequences for managerial sustainability in the public sector. A contextual approach.
https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/42312

Maria Boström
Arbets- och miljömed/ Samhällsmedicin och Folkhälsa/Göteborgs Universitet
Avhandlingens titel: Work ability in young adults
https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/44850

Ana Maria Vargas
Faculty of Social Sciences | Department of Sociology of Law | Lund University
Facultà di Giurisprudenza | Dipartimento di Scienze Giuridiche | University of Milan
Avhandlingens titel: Outside the Law – An Ethnographic Study Of Street Vendors In
https://papers.ssrn.com/sol3/papers2.cfm?abstract_id=2837686